ریتم جانکشنال

ریتم جانكشنال

فهرست مطلب

ریتم فرار جانکشنال Junctional escape rhythm:

ریتم جانکشنال:

سرعت : در حدود 40 – 60 ضربان در دقیقه
ریتم : منظم
امواج P : قبل یا بعد از( QRSP معکوس و متفاوت با P سینوسی)
گاهی ادغام در کمپلکس QRS و عدم مشاهده موج P
فاصله P R : معمولاا کمتر از حد طبیعی ( 0/12 ثانیه ) یا نامشخص
کمپلکس QRS : طبیعی
موج T : طبیعی
فاصله QT : طبیعی

علل ریتم جانکشنال:

اختلال در عملکرد گره SA

افزایش خودکاری جانکشن به علت:
 • سندرم سینوس بیمار
 • مسمومیت با دیژیتال
 • انفارکتوس حاد دیواره تحتانی
 • رماتیسم قلبی
 • تحریک عصب واگ

علایم بالینی ریتم جانکشنال:

 • تعداد ضربان قلب BPM 60 – 40
 • ممکن است بیمار فاقد علامت باشد
 • HR<60 BPM »» کاهش احتمالی در برون ده قلبی »» بروز هیپوتانسیون و سنکوپ و تاری دید

تدابیر درمانی و مراقبت در ریتم فرار جانکشنال:

 • اصلاح عوامل زمینه ای
 • آتروپین جهت افزایش تعداد ضربان قلب ( PRN )
 • استفاده از پیس میکر موقتی یا دائمی
 • کنترل سطح سرمی گلیکوزیدهای قلبی و الکترولیت ها
 • کنترل بیمار از نظر علائم کاهش برون ده قلبی

انقباض زودرس جانکشنال PJC : Premature Junctional complex

این ضربان نابجا زمانی ایجاد می شود که کانونی جانکشنال اقدام به صدور ایمپالس زودرس قبل از گره SA نماید.

 • ریت : تعداد ضربانات دهلیزی و بطنی در محدوده طبیعی
 • ریتم : نا منظم
 • امواج P : معمولا موج P منفی ، قبل یا بعد از QRS
 • گاهی قرار گیری بر روی موج T قبلی و ادغام با آن
 • فاصله P R : معمولاا کوتاه تر از حد طبیعی
 • کمپلکس QRS : طبیعی
 • موج T : طبیعی ، در صورت ادغام با موج P ، غیر طبیعی
 • فاصله QT : طبیعی

علایم بالینی PJC:

 • غالبا ا فاقد علامت
 • احتمال بروز طپش قلب
 • بروز مکرر PJC ممکنست منجر به افت برون ده قلبی شود.
تدابیر درمانی و مراقبتی در PJC:
 • بیماران فاقد علامت غالبا عدم نیاز به درمان
 • درمان علل زمینه ساز
در صورت شک به مسمومیت با دیژیتال:
 • قطع دارو
 • کنترل سطح سرمی دیژیتال
 • کنترل اختلالات همودینامیک

دیس ریتمی های بطنی:

 • انقباض زودرس بطنی
 • PVC :Premature Ventricular Complex
 • تاکیکاردی بطنی حمله ای
 • PVT :Paroxysmal Ventricular Tachycardia
 • فلوتر بطنی
 • Ventricular Flutter
 • فیبریلاسیون بطنی
 • VF : Ventricular Fibrillation

PVC ( انقباض زودرس بطنی) Premature ventricular complex:

یک کانون نابجای بطنی است که بطور خودکار شروع به تولید ایمپالس می کند
در حضور بیماری زمینه ای قلبی ، PVC بروز می تواند نشانه ای قریب الوقوع از دیس ریتمی بطنی مرگ آفرین باشد.

ریت : تعداد ضربانات دهلیزی و بطنی در محدوده طبیعی
ریتم : نامنظم ، ریتم زمینه ای منظم
امواج P : معمولاا فاقد موج P
فاصله P R : وجود ندارد ولی در ریتم زمینه ای طبیعی است
کمپلکس QRS : غیرطبیعی ، کمپلکس QRS زودرس ، بدشکل ، پهن با مدت زمان
بیشتر از 0.12 ثانیه
موج T : غیرطبیعی ،معمولا ا غیر هم جهت با T طبیعی
فاصله QT : غیرطیبعی
سایر موارد :فاز جبرانی Compensatory pause و فاصله PVC از ضربه سینوسی قبلی همواره ثابت است (Fix coupling )

عوامل زمینه ساز PVC:

 • افزایش تحریک پذیری بافت عضلانی بطنی
 • اختلالات الکترولیتی(هیپوکالمی ، هیپومنیزیمی)
 • اسیدوز متابولیک
 • هیپوکسی
 • ایسکمی میوکارد
 • مسمومیت دارویی
 • هیپرتروفی بطنی
 • افزایش تحریک سمپاتیک
 • میوکاردیت

اهمیت PVC:

 • زمینه ساز دیسریتمی های خطرناک(VT-VF )
 • PVC احتمال کاهش برون ده قلبی »» مکرر و مداوم

انواع PVC:

اگر PVC در زمان رپلاریزاسیون ضربان قبلی (زمان تشکیل موج T )
ایجاد گردد، ممکنست موجب دیس ریتمی های خطرناک بطنی ( تاکیکاردی و فیبریلاسیون بطنی شود.) پیدایش چنین حالتی ، پدیده R روی T
( R on T phenomenon ) نامیده می شود.

موارد درمان PVC:

 • PVC >6 / min
 • مولتی فوکال
 • Run &Couple
 • R on T

درمان PVC:

 • لیدوکائین ( داروی انتخابی )
  دوز حمله ای : 1mg/Kg
  تکرار : 0.5 mg/Kg تا حداکثر 3mg/Kg
  دوز نگهدارنده : انفوزیون 1-4 mg/min
 • تجویز سایر داروها :
  پروکائین آمید( 100mg / 3-5 min )
  آمیودارون ( 3-5 mg / Kg )

تاکیکاردی بطنی حمله ای PVT:ParoxismalVentricular Tachycardi

حداقل سه PVC متوالی با سرعتی بیش از 150 BPM
سرعت : 150-250 BPM
علل : افزایش اتوماتیسیتی پدیده ورود مجدد در سیستم پورکنژ

Ventricular Tachycardia

تاکیکاردی بطنی حمله ای PVT:ParoxismalVentricular Tachycardia

ریت : دهلیزی نامشخص ، سرعت بطنی سریع ( BPM250 – 150 )
ریتم : ریتم بطنی ، معمولا منظم
امواج P : . معمولا وجود ندارد ، ممکنست در QRS پنهان باشد
فاصله P R : غیر قابل تشخیص
کمپلکس QRS : غیرطبیعی ، معمولا پهن و بد شکل
موج T : جهت مخالف کمپلکس QRS است
فاصله QT : غیرقابل اندازه گیری

V. Tach

عوامل ایجاد کننده تاکیکاردی بطنی:

ایسکمی میوکارد
 • بیماری دریچه ای قلب
 • انفارکتوس میوکارد
 • بیماری شرائین کرونری
 • نارسایی قلب
 • کاردیومیوپاتی
 • اختلالات الکترولیتی(هیپوکالمی)
 • مسمومیت دارویی :دیژیتال ، پروکائین آمید ، کینیدین …

طبقه بندی تاکیکاردی بطنی:

(NON SUSTAINED) غیر قابل تحمل
 • همراه با اختلالات شدید همودینامیکی
 • بروز در زمان کوتاه و حمله ای )در کمتر از 30 ثانیه
 • احتمال تبدیل به VF یا آسیستول
(SUSTAINED ) قابل تحمل
 • پایدار و باثبات از نظر وضعیت همودینامیکی

Torsadesde point

علل Torsadesde poin:

دارویی (طولانی کننده QT )
 • آنتی آریتمی ها : دیزوپیرامید ، کنیدین ، پروکائین آمید
 • آمیودارون ، بریتیلیوم ، سوداترول
اختلالات الکترولیتی
 • هیپومنیزمی ، هیپوکالمی
سایر علل
 • بیماری های ایسکمیک قلبی ، میکزودم
 • برادیکاردی بعلت SSS یا CHB
 • خونریزی تحت عنکبوتیه(SAH)

فلاتر بطنی Flutter ventricula:

بروز غالباا در بیماری های پیش رفته میوکارد (اکثرا بدنبال ) VT – تعداد ضربانات قلب 250 – 350 در دقیقه
امواج زیگزاک شکل ( دندانه اره ای)

تدابیر درمانی و مراقبتی شبیه فیبریلاسیون بطنی

Ventricular Flutter

فیبریلاسیون بطنی:

فعالیت الکتریکی همزمان کانون های بیشمار بطنی
عضله قلب به جای انقباض موثر دچار حرکات لرزشی افت برون ده قلبی

(Ventricular Fibrillation (V. Fib

طبقه بندی فیبریلاسیون بطنی :

 • 1 – خشن ( Coarse )
 • 2 – نرم ( Fine )

علل فیبریلاسیون بطنی:

 • ایسکمی میوکارد ، بیماری زمینه ای قلبی
 • عدم تعادل اسید وباز
 • شوک الکتریکی ( برق گرفتگی )
 • هیپوترمی شدید (زیر 28 درجه)
 • اختلالات شدید الکترولیتی (هیپوکالمی ، هیپرکالمی ، هیپرکلسمی)

درمان فیبریلاسیون بطنی:

 • CPR ( شروع با ماساژ به نسبت 2 : 30 ) تا دسترسی ب دفیبریلاتور
 • شوک دفیبریلاتور در VF یا VT بدون نبض
 • CPR بودت 2 دقیق متعاقب دفیبریلاسیوى (شروع با هاساژ ) و متعاقبا کنترل ریتم و در صورت لزوم دفیبریلاسیوى مجدد
 • برقراری یک خط وریدی مناسب
 • تجویز آمیو دارون ( 150 – 300 هیلی گرم رقیق شد در 30 -20 هیلی لیتر دکستروز 5%)
 • لیدو کائیین (1.5mg/Kg )
 • سولفات منیزیوم (2gr-4ml/mgSO450%)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *