CPRداروﻫﺎی ﺗﺮاﻟﯽ

CPR و داروﻫﺎی ﺗﺮاﻟﯽ

فهرست مطلب

Oxygenاﮐﺴﯿﮋن

به دلیل اهمیت اکسیژن در CPR آن را به عنوان یکی از دارو های CPR می دانند.

در حالت طبیعی ,هوای بازدمی تنها شامل 16تا17% اکسیژن دارد. تنفس دهان به دهان می تواند فشار اکسیژن آلوئولی را در حدود80 میلی متر جیوه حفظ کند.اما این فشار قادر به اکسیژنه کردن کامل خون وریدی نیست. بعلاوه برون ده قلبی پایین ناشی از ماساژقلب,ایجاد شنت راست به چپ و نیز گاهی حضور مشکلات ریوی نظیرادم ریه, منجر به افت شدید فشار اکسیژن شریانی می گردد.

بنابراین در طول مدت CPR تا حد امکان باید از بالاترین درصد اکسیژن تجویزی(ایده آل 100درصد)برای تهویه بیمار استفاده نمود,بدین ترتیب با افزایش غلظت اکسیژن شریانی ,اکسیژناسیون بافتی نیز بهبود میابد.

موارد مصرف:
اکسیژن باید در تمام بیماران مبتلا به درد قفسه سینه حاد, هایپوکسی به هر علت و ایست قلبی ریوی مورد استفاده قرارگیرد.

مقدار مصرف:
در بیمار مبتلا به ایست قلبی ریوی , اکسیژن باید از طریق آمبوبگ متصل به اکسیژن و یا دستگاه ونتیلاتور تجویزگردد. در طول عملیات CPRتا حد امکان باید از اکسیژن 100% استفاده نمود.
قطع اکسیژن حین CPRمی تواند منجر به صدمات جبرا ناپذیر مغزی شود. بنابراین باید از تداوم جریان اکسیژن اطمینان حاصل کرد.

Epinephrineاﭘﯽ ﻧﻔﺮﯾﻦ

اپی نفرین :مهمترین و اولین دارودر CPR(احیای قلبی و ریوی)است که مستقیما سیستم عصبی سمپاتیک را تحریک میکند و با تحریک گیرنده های آلفا و بتا آدرنرژیک سیستم عصبی سمپاتیک باعث:

افزایش ضربان قلب,افزایش قدرت انقباضی قلب,افزایش انقباض عروق محیطی افزایش فشار خون,افزایش جریان خون کرونر ومغز و در نتیجه افزایش پرفوزیون بافتی, افزایش تبدیل VF(فیبریلاسیون بطنی) نرم به خشن (اثر بهتر شوک الکتریکی برVFخشن)می شود.

موارد مصرف:
داروی انتخابی در شوک آنافیلاکتیک ,در VF(فیبریلاسیون بطنی) وVT(تاکیکاردی بطنی)بدون نبض و آسیستول ,برونکواسپاسم ,واکنش های حساسیتی

مقدار مصرف:
0/5 تا 1 میلی گرم (10-5سی سی از محلول یک در ده هزار واحد)در صورت نیاز هر5-3دقیقه 1میلی گرم تکرار شود.به دنبال هر بار تزریق20 سی سی مایع وریدی تزریق شود.

در اطفال 0.03-0.01 میلی گرم/کیلوگرم(0/1 تا0/3میلی لیترپرکیلوگرم) از محصول یک در ده هزار واحد
نکته:از تجویز همزمان اپی نفرین با داروهای قلیایی خودداری شود.

آنتی دوت:
 1. در صورت هیپرتانسیون»»»»فنتولامین(آلفا بلوکر)
 2. در صورت آریتمی»»»»بتابکوکر

عوارض:

افزایش فشار خون,استفراغ ,اضطراب,خون ریزی مغزی,سردرد و سرگیجه, بی قراری

موارد احتیاط:

اپی نفرین حتی در دوزهای پایین هم نیازمیوکارد به اکسیژن را افزایش داده, منجر به ایسکمی قلبی می گردد.

اپی نفرین می تواند منجر به افزایش بروز اکتوپی های بطنی , بخصوص در بیماران تحت درمان با دیژیتال گردد.

Atropine sulphate آﺗﺮوﭘﯿﻦ

آتروپین: یک داروی آنتی کولینرژیک با اثر سمپاتولیتیک(مهار اثر پاراسمپاتیک) باعث تحریک گره سینوسی دهلیزی و همچنین هدایت گره AV(دهلیزی بطنی) را افزایش می دهد.

موارد مصرف:

 • درمان اولیه در برادیکاردی علامت دار (فشار خون پایین,کاهش هوشیاری,سرد و مرطوب شدن انتهاها,عرق سرد خاکستری شدن رنگ پوست و الیگوری)و در بلوک گرهAV(درجه یک).
 • آتروپین در برادیکاردی ها و ایست قلبی ناشی از تحریک واگ شدید,بسیار موثر است اما در آسیستول ,VFوVTبدون نبض ناشی از ایسکمی طولانی مدت یا صدمات مکانیکی ندارد.
 • آتروپین با کاهش ترشحات غدد مخاطی مجاری تنفس و اتساع آن ها,در بهبود تهویه ریوی موثر است.
 • در مسمومیت ها با ارگانوفسفره ها
 • مقدار مصرف : 1-0.5 از راه وریدی و در صورت نیاز تکرار(تا ضربان قلب به 60 برسد) هر 5-3 دقیقه تکرار شود. نباید بیش از 3میلی گرم تزریق شود.
 • اطفال:کیلوگرم / میکروگرم 20

نکته:

 • تزریق موارد کمتر از0.5ملی گرم باعث تحریک واگ در مغز و کاهش HR میشود.
 • در حضور ایسکمی میوکارد,بهتر است از تجویز دوزهای بعدی آتروپین اجتناب شود.در چنین بیمارانی, در صورت بروز برادیکاردی های تکرارشونده , بهتر است از پیس میکر استفاده گردد.
 • در صورتی که نیاز به تکرار آتروپین در بیماران با نارسایی کرونر وجود داشته باشد , حداکثر دارویی که میتوان به بیمار تزریق نمود 2تا 3 میلی گرم است(0.04-0.03 کیلو گرم/ میلی گرم)
 • در بیماران که با آسیستولی ناشی از برادیکاردی , ابتدا 1 میلی گرم آتروپین به صورت وریدی تزریق می شود و سپس هر2تا5دقیقه, تا زمان رفع آسیستولی ,تکرار میگردد.در این بیماران حداکثر مقدار تجویز آتروپین 3میلی گرم(0.04کیلوکرم/میلی گرم)است.
 • تجویز داخل تراشه آتروپین میتواند در بیماران فاقد خط وریدی باز مورد استفاده قرارگیرد, سرعت بروز اثرات دارودر این روش مشابه تزریق وریدی آن است. دوز تجویز شده برابر با 2-1 میلی گرم رقیق شده با 10سی سی آب استریل یا نرمال سالین است.

ﻣﻮارد اﺣﺘﯿﺎط :

 • تزریق آتروپین باعث تاکیکاردی می شود, بنابراین در نارسایی عروق کرونر و ایسکمی و MI(سکته قلبی) احتیاط شود.
 • پس از تجویز آتروپین وریدی , به خصوص در حضور بیماری های ایسکمیک قلبی ,احتمال بروز VFوVT وجود دارد.
 • مقادیر بالای آتروپین درمیتواند موجب بروز سندروم آنتی کولینژیک یا دیلیریوم, تاکتیکاردی, کما,پوست گرم و برافروخته ,آتاکسی و اختلالات بینایی به صورت دوبینی شود.
 • تزریق اشتباه آتروپین در حضورVF, باعث تبدیل فیبریلاسیون خشن به فیبریلاسیون نرم شده ,پاسخ به شوک دفیبریلاسیون را ضعیف میکند.

اثر آتروپین در سیستم های بدن:

 • ﭼﺸﻢ :ﻣﯿﺪرﯾﺎز
 • ﺑﺮوﻧﺶ :اﺗﺴﺎع و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺑﺮوﻧﺶ
 • ﻏﺪد ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ :ﮐﺎﻫﺶﮐﻠﯿﻪ ﺗﺮﺷﺤﺎت و اﺷﮏ ، ﺧﺸﮑﯽ دﻫﺎن ,( ﺗﺐ )ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻬﺎر ﺗﻌﺮﯾﻖ
 • دﺳﺘﮕﺎه ادراری :ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺮﮐﺎت ﻋﻀﻼت ﺻﺎف و درﻧﺘﯿﺠﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺎرﺿﻪ اﺣﺘﺒﺎس ادراری
 • ﮔﻮارش :ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮﺷﺤﺎت و ﺣﺮﮐﺎت ﻋﻀﻼت ﺻﺎف و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺎرﺿﻪ یبوست
 • ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق :ﺗﺎﮐﯿﮑﺎردی و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﻗﻠﺐ
 • آﺗﺮوﭘﯿﻦ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﮔﺮم و در ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺐ دار ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮔﺮدد .

Lidocaineﻟﯿﺪوﮐﺎﺋﯿﻦ

ﻟﯿﺪوﮐﺎﺋﯿﻦﺑﻪ ﺳﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز :

 • ﻟﯿﺪوﮐﺎﺋﯿﻦ اﭘﯽ ﻧﻔﺮﯾﻨﻪ :ویال های 50 سی سی 1% و2%
 • ﻟﯿﺪوﮐﺎﺋﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺎده ﻣﺤﺎﻓﻆ :ویال های 50سی سی 1%و2%
 • ﻟﯿﺪوﮐﺎﺋﯿﻦ بدون ماده محافظ: آمپول های 5 سی سی 2%(آنتی آریتمی)
 • لیدوکائین: باعث آهسته کردن شیب فاز 4 پتانسیل عمل و افزایش آستانه تحریک پذیری قلب میگردد و برای درمان آریتمی های بطنی به کار میرود.
 • ﻟﯿﺪوﮐﺎﺋﯿﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻً روی ﻗﺪرت اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﻣﯿﻮﮐﺎرد ,ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ,دﯾﺲ رﯾﺘﻤﯽ ﻫـﺎی دﻫﻠﯿـﺰی و ﻫـﺪاﯾﺖ داﺧـﻞ ﺑﻄﻨـﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺪاﯾﺖ در ﮔﺮه AVراتسهیل کند.

ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف :

ﻟﯿﺪوﮐﺎﺋﯿﻦ داروی ضد آریتمی برای درمان VTیاVF و در بیمارانی که در خطر عود مجدد این آریتمی ها هستند,ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﻫﯿﭙﻮﮐﺎﻟﻤﯽ ,اﯾﺴﮑﻤﯽ ﻣﯿﻮﮐﺎرد,و ﯾﺎ ﺑﺪﮐﺎری ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻄﻦ ﭼﭗ ,ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﻮزﯾﻮن ﺗﺠﻮﯾزﻣﯿﮕﺮدد.

ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف:

دوز ﺑﻠﻮس کیلوگرم/میلی گرم1و در صورت نیاز به تکراردوز 10دقیقه بعد ازﺑﻠﻮس اول کیلوگرم/میلی گرم 0.5 تزریق شود.می توان هر5-3 دقیقه تکرار کرد ,اما مقدار نهایی از کیلوگرم/میلی گرم 3ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺸﻮد, ﺑﻌﺪ از اﺣﯿﺎی ﻗﻠﺒـﯽ ﺑـﺎ دوز ﻧﮕﻬﺪارﻧـﺪه کیلوگرم/میلی گرم 4-2 به مدت 24 ساعت ادامه یابد.

ﻣﻮارد اﺣﺘﯿﺎط:

 • ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺼﺤﯿﺢ دﯾﺲ رﯾﺘﻤﯽ ﻫﺎ ی ﺑﻄﻨﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ از ﻟﯿﺪوﮐﺎﺋﯿﻦ ﺑﺪون ﻣﺎده ﻣﺤﺎﻓﻆ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
 • در ﻣﻮاردی ﻧﻈﯿﺮ MI ﺣﺎد ,CHF و شوک سیستمیک ﮐﻪ ﮔﺮدش ﺧﻮن ﮐﺒﺪی را دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣـﯽ ﺳـﺎزﻧﺪ ,ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻠﯿـﺮاﻧﺲ ﻟﯿـﺪوﮐﺎﺋﯿﻦ ,ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﻘـﺪار دوز ﻧﮕﻬﺪارﻧـﺪه را ﺑـﻪ ﻧﺼـﻒ ﺗﻘﻠﯿـﻞ داد.ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ درﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺎﻻی 70ﺳﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﺪاﻗﻞ دوز ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
 • دوزﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﻟﯿﺪوﮐﺎﺋﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻧﻮروﻟﻮژﯾـﮏ ﮔـﺮدد .ﻋﻼﺋـﻢ ﻣﺴـﻤﻮﻣﯿﺖ ﻧﻮروﻟﻮژﯾـﮏ ﺑـﺎ ﻟﯿﺪوﮐﺎﺋﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮاب آلودگی, ﻋﺪم درک زﻣـﺎن و ﻣﮑـﺎن ,ﮐـﺎﻫﺶ ﺣـﺲ ﺷـﻨﻮاﯾﯽ ,ﭘﺎراﺳـﺘﺰی و ﭘـﺮشﻋﻀﻼﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ ازﺑﯿﻤﺎران ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻼﺋﻢآژﯾﺘﺎﺳﯿﻮن را ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪ. ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﺎ ﻟﯿﺪوﮐﺎﺋﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺸﻨﺠﺎت ﻣﻮﺿﻌﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺪن اﺳﺖ..درﻣﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻄﻊ دارو ,و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺗﺠﻮﯾﺰعلائم ضد تشنج نظیربنزودیازپینها,ﺑﺎرﺑﯿﺘﻮراﺗﻬﺎ ,ﯾﺎ ﻓﻨﯽ ﺗﻮﺋﯿﻦ اﺳﺖ.
 • دوزﻫﺎی ﺑﺎﻻی لیدوکایین ممکن است موجب تضعیف قابل توجه میوکارد گردد. همچنین بلوک قلبی, ﺗﻀﻌﯿﻒاﺗﻮﻣﺎﺗﯿﺴﯿﺘﻪ SA و اﺧﺘﻼل در ﻫﺪاﯾﺖ ﮔﺮه AV ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رخ دﻫﺪ .

ﺟﻬﺖ اﻧﻔﻮزﯾﻮن ورﯾﺪی ﻣﯽ ﺗﻮان ﻟﯿﺪوﮐﺎﺋﯿﻦ را ﺑﺎ ﺳﺮم D/W %5 رﻗﯿﻖ ﻧﻤﻮد.

ﻓﻘﻂ ﻟﯿﺪوﮐﺎﺋﯿﻦ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻮاد ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه و اﭘﯽ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﻪ در روی آن ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف ورﯾـﺪی ﻗﯿـﺪ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ, ﺟﻬـﺖ ﺗﺰرﯾﻖ ورﯾﺪی ﯾﺎ اﻧﻔﻮزﯾﻮن ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ..ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺮم ﯾﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ورﯾﺪی ﺣﺘﻤﺎً از آﻣﭙﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد(ازوﯾـﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد).

ﺗﺰرﯾﻖ ﺳﺮﯾﻊ وزﯾﺎد دوز اوﻟﯿﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﺗﺸﻨﺞ ﯾﺎ ﮐﻮﻣﺎ ﺷﻮد.

آﻣﭙﻮل ﻫﺎی ﻟﯿﺪوﮐﺎﺋﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت 1%و2% موجود میباشد که در هر سی سی از لیدوکایین 2%,20میلی گرم و در ﻫﺮ ﺳﯽ ﺳﯽ از ﻟﯿﺪوﮐﺎﺋﯿﻦ 1%, 10میلی گرم ماده موثر وجود دارد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺳﯽ ﺳﯽ ازآﻣﭙﻮل ﻟﯿﺪوﮐﺎﺋﯿﻦ 2%, 20 میلی گرم ﻟﯿﺪوﮐﺎﺋﯿﻦ وﺟﻮد دارد,
ﺑﺮای ﺗﺰرﯾﻖ ﻟﯿﺪوﮐﺎﺋﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوز ﺑﻠﻮس از اﯾـﻦ ﻓﺮﻣﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد :

ﻟﯿﺪوﮐﺎﺋﯿﻦ2درﺻﺪ:

20/ﻟﯿﺪوﮐﺎﺋﯿﻦ دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم =ﺣﺠﻢ دارو ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﯽ ﺳﯽ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﺮ ﺳﯽ ﺳﯽ از آﻣﭙﻮل ﻟﯿﺪوﮐﺎﺋﯿﻦ 1 درصد10ﻣﯿﻠـﯽ ﮔـﺮم ﻟﯿـﺪوﮐﺎﺋﯿﻦ وﺟـﻮد دارد ﺑـﺮای ﺗﺰرﯾـﻖ ﻟﯿﺪوﮐﺎﺋﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوز ﺑﻠﻮس از اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

ﻟﯿﺪوﮐﺎﺋﯿﻦ1 درﺻﺪ :

10/ﻟﯿﺪوﮐﺎﺋﯿﻦ دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم =ﺣﺠﻢ دارو ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﯽ ﺳﯽ

ﻧﺤﻮه درﺳﺖ ﮐﺮدن ﺳﺮم ﻟﯿﺪوﮐﺎﺋﯿﻦ :

ﻣﯿﮑﺮوﺳﺖ را ﺑﻪ ﺳﺮم دﮐﺴﺘﺮوز5%وﺻﻞ و ﻫﻮاﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ.

80ﺳﯽ ﺳﯽ ﺳﺮم دﮐﺴﺘﺮوز 5%داﺧﻞ ﻣﯿﮑﺮوﺳﺖ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ.

4 عدد آمپول لیدوکائین 2 درصد کشیده و داخل میکروست بریزید به طوری که حجم کل به 100 سی سی برسد.

با توجه به اینکه در هر سی سی از لیدوکائین 20درصد 20 میلی گرم ماده موثره ﻟﯿﺪوﮐﺎﺋﯿﻦ وﺟﻮد دارد.ﭘـﺲ در 20 سی سی لیدوکائین 400 میلی گرم ماده موثره وجود دارد. پس از میکروست 4 میلی گرم ماده موثرﻟﯿﺪوﮐﺎﺋﯿﻦ وﺟﻮد دارد .با توجه به اینکه در هر سی سی میکروست 4 میلی گرم ماده موثرلیدوکائین وجود دارد.باتوجه به اینکه در هر سی سی میکروست 60 قطره می باشد, تعداد قطرات دستور داده شده را میتوان محاسبه کرد.

Verapamilوراﭘﺎﻣﯿﻞ

وراﭘﺎﻣﯿﻞ ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻧﺎل ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﺗﺎﮐﯿﮑﺎردی ﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﻄﻨﯽ، در درﻣﺎن آﻧﮋﯾﻦ ﺻﺪری و ﻫﯿﭙﺮﺗﺎﻧﺴﯿﻮن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود .ﺑﺎ اﺛﺮات اﯾﻨﻮﺗﺮوپ ﻣﻨﻔﯽ(ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت اﻧﻘﺒﺎض ﻗﻠﺐ )و ﮐﺮوﻧﻮﺗﺮوپ ﻣﻨﻔﯽ (ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ )ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﮐﺴﯿﮋن ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺑﻠﻮﮐﺮﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ :

 • اﺗﺴﺎع ﻋﻀﻼت ﺻﺎف ﻋﺮوق ﺑﻪ وﯾﮋه ﺷﺮﯾﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 • ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮدﮐﺎر ﻗﻠﺐ
 • ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺪاﯾﺖ AV
 • ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﮐﺴﯿﮋن ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻠﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف:

 • ﺿﺪ آﻧﮋﯾﻦ ﺻﺪری وﺿﺪ ﻓﺸﺎرﺧﻮن
 • داروی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ AV (ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺪاﯾﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ دوره ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﺬﯾﺮی )

ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف :

دوز مصرف 2/5 تا 5 میلی گرم در عرض 2-1 دقیقه. در صورت عدم پاسخ 10-5 میلی گرم در طول 30-15 دقیقه (هر 15 دقیقه 5 میلی گرم بلوس ولی حداکثر مجاز 30 میلی گرم)

موارد احتیاط :

 • به دنبال ﺗﺠﻮﯾﺰ دارو و اﺣﺘﻤﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ، ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﻮد.
 • در ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ دو ﺳﺎل ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﻓﺮاوان ﻣﺼﺮف ﺷﻮد(ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ ﮐـﺎﻫﺶ ﮐﻠﺴـﯿﻢ و اﺣﺘﻤـﺎل ارﺳﺖ ﻗﻠﺒﯽ)
 • درحضور بلوکAV و SSS(ﺳﻨﺪروم ﺳﯿﻨﻮس ﺑﯿﻤﺎر)ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺠﻮﯾﺰ وراﭘﺎﻣﯿﻞ ﺧﻮدداری ﮔﺮدد.
 • ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﻣﯽ دﯾﮋﯾﺘﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻋﻮارض :
کاهش ضربان قلب- کاهش فشار خون – ادم محیطی و ریوی – اختلالات گوارشی – سردرد و سرگیجه

Morphineﻣﻮرﻓﯿﻦ

ﻣﻮرﻓﯿﻦ ﯾﮏ داروی ﺿﺪ درد ﻣﺨﺪر اﺳﺖ و داروی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ در درد و اﺿﻄﺮاب در MI و ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ادم ﺣﺎد رﯾﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﺛﺮات ﻣﻮرﻓﯿﻦ :

 • ﺿﺪ درد
 • اﺗﺴﺎع ﻋﺮوق و اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ورﯾﺪی و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺘﻘﺎن رﯾﻮی
 • ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﺮوق ﻣﺤﯿﻄﯽ
 • ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺸﺶ ﻣﯿﻮ ﮐﺎرد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن کاهش مصرف O2 ﻣﯿﻮ ﮐﺎرد

مقدارمصرف:

دوز ابتدایی3-1 میلی گرم به صورت رقیق در طول 5-1 دقیقه. درصورت نیاز و با کنترل تعداد تنفس ,نبض و فشار خون حداکثرتا 15 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﻪ ﻓﻮاﺻﻞ ده دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﺮد.

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ دﭘﺮﺳﯿﻮن ﺗﻨﻔﺴﯽ اﺳﺖ.در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻟﻮﮐﺴﺎن ﺑﺎ دوز 0.8 تا 0.04 تجویزمی شود.

Calcium ﮐﻠﺮﯾﺪ ﮐﻠﺴﯿﻢ

ﯾﻮن ﻫﺎی ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت اﻧﻘﺒﺎﺿـﯽ ﻋﻀـﻠﻪ ﻣﯿـﻮ ﮐـﺎرد ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ.ﮐﻠﺴـﯿﻢ ﻗـﺎدر اﺳـﺖ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﻋـﺮوق ﺳﯿﺴﺘﻤﯿﮏ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .در ﻗﻠﺐ ﻃﺒﯿﻌﯽ ، اﺛﺮات اﯾﻨﻮ ﺗﺮوﭘﯿﮏ ﻣﺜﺒﺖ ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ﻓﺸـﺎر ﺷـﺮﯾﺎن ﺳﯿﺴﺘﻤﯿﮏ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف:

در ﺣﻀﻮر ﻫﺎﭘﯿﺮ ﮐﺎﻟﻤﯽ ، و ﻫﺎﯾﭙﻮ ﮐﻠﺴﻤﯽ 0ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﻌﺪ از ﺗﺠﻮﯾﺰ ﭼﻨﺪ واﺣﺪ ﺧـﻮن )، و ﯾـﺎ ﻣﺴـﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑـﺎ ﺑﻠـﻮک ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﮐﺎﻧﺎل ﮐﻠﺴﯿﻢ (ﻧﻈﯿﺮ ورا ﭘﺎﻣﯿﻞ و دﯾﻠﺘﯿﺎزم )، ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﻠﺴﯿﻢ اﺣﺘﻤﺎﻵ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻧﺒﺎﯾﺪ از اﯾﻦ دارو اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .

ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف:

در ﺣﻀﻮر ﻫﺎﯾﭙﺮ ﮐﺎﻟﻤﯽ و ﯾﺎ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﺎ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺑﻠﻮﮐﺮﻫﺎ :کیلوگرم/میلی گرم 16-8از محلول 10%(در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﻗﺎﺑﻞ ﺗﮑﺮاراﺳﺖ.)

ﻣﻮارد اﺣﺘﯿﺎط:

 1. در صورتیﮐﻪ ﻗﻠﺐ ﺿﺮﺑﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺳﺮﯾﻊ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﯾﺖ ﻗﻠﺐ را آﻫﺴﺘﻪ ﮐﻨﺪ.
 2. ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﮋﯾﺘﺎل ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط داده ﺷـﻮد.زﯾـﺮا ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗﺤﺮﯾـﮏ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﻄﻦ ﻫﺎ ﺷﺪه ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ دﯾﮋﯾﺘﺎل ﮔﺮدد.
 3. در ﺣﻀﻮر ﺑﯿﮑﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﯾﻢ، ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻤﮏﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺮﺑﻨﺎت ﮐﻠﺴـﯿﻢ ﺷـﺪه و اﯾﺠـﺎد رﺳﻮب ﻣﯿﺸﻮد . ﻟﺬا اﯾﻦ دو دارو را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﺮد.
 4. ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺳﭙﺎﺳﻢ ﻋﺮوق ﮐﺮوﻧﺮ و ﻋﺮوق ﻣﻐﺰی ﮔﺮدد.

Dopamin دوﭘﺎﻣﯿﻦ

داروی ﻣﺤﺮک ﺳﻤﭙﺎﺗﯿﮏ و ﻣﺤﺮک ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎی دوﭘﺎﻣﯿﻦ ، آﻟﻔﺎ و ﺑﺘﺎ اﺳﺖ و ﺗﺮﺷﺢ NEP (ﻧﻮراﭘﯽ ﻧﻔﺮﯾﻦ) را در ﺑـﺪن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .اﺛﺮات دوﭘﺎﻣﯿﻦ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز اﺳﺖ:

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻢ دوﭘﺎﻣﯿﻦ(µg/kg/min 2-1)ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎی دوﭘﺎﻣﯿﻨﺮژﯾﮏ ﺷﺪه، ﻋﺮوق ﻣﻐـﺰ، ﮐﻠﯿﻪ ، و ﻣﺰاﻧﺘررا ﮔﺸﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮون ده ادراری اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .اﻣﺎ در ﺗﻌﺪاد ﺿﺮﺑﺎﻧﺎت ﻗﻠـﺐ و ﻓﺸـﺎرﺧﻮن ﺗﻐﯿﯿﺮی اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ.

ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮµg/kg/min 2-10,دوﭘﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮔﯿﺮﻧـﺪه ﻫـﺎی αوβ1 ﻣـﯽ ﮔـﺮدد .تحریک β1 ﺑﺎﻋـﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑرون ده ﻗﻠﺒﯽ ﻣﯿﺸﻮد.

در ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻی µg/kg/min 2-5دوﭘﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻮن ورﯾﺪی و ﻓﺸﺎر ورﯾﺪ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﺪه ,ودر دوز های بالای µg/kg/min 10اثرات تحریک α آدرﻧﺮژﯾﮏ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎی αﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ اﻧﻘﺒﺎض ﺷﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﮐﻠﯿﻮی، ﻣﺰاﻧﺘﺮﯾﮏ و ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺷﺪه ، ﺗﻮن ورﯾﺪی را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﻋـﺮوق ﻣﺤﯿﻄـﯽ و ﭘﻮﻟﻤـﻮﻧﺮاﻓﺰاﯾﺶ داده، ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺂ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺶ ﺑﺎر ﻗﻠﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻی 20µg/kg/minاﺛﺮات ﻫﻤﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪﻧﻮراﭘﯽ ﻧﻔﺮﯾﻦ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

دوﭘﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎرﻣﯿﻮﮐﺎرد را ﺑﺪون اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن ﮐﺮوﻧﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد .ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮن و ﺗﻘﺎﺿﺎی اﮐﺴﯿﮋن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺴﮑﻤﯽ ﻣﯿﻮﮐﺎرد ﮔﺮدد.

ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف :

 1. اﯾﻦ دارو در ﻫﺎﯾﭙﻮﺗﺎﻧﺴﯿﻮن ﺷﺪﯾﺪ و در ﻏﯿﺎب ﻫﯿﭙﻮ وﻟﻤﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .
 2. در ﺣﻀﻮر ﻓﺸﺎر ﺳﯿﺴﺘﻮﻟﯿﮏ زﯾﺮ 90mmHg,همراه با گردش خون ضعیف بافتی, اولیگوری و یا تغییردر سطح هوشیاری از دوپامین استفاده می شود.
 3. درافت فشار خون همراه با ﺑﺮادﯾﮑﺎری ﻋﻼﻣﺖ دار، دوﭘﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
 4. ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از CPR ،ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﮔﺮدش ﺧﻮن ﻣﻐﺰ، ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻی دوﭘﺎﻣﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف:

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺮون ده ادرارµg/kg/min 1-2

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺿﺮﺑﺎت ﻗﻠﺐ واﻓﺰاﯾﺶ فشار خون سیستمیکµg/kg/min5-10 ودوزﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗر

اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺪار دارو ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺮون ده ادراری،ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﺑـﺮون ده ﮐـﺎﻓﯽ ﻗﻠﺒـﯽ اداﻣـﻪ ﯾﺎﺑـد. ﺣﺪاﮐﺜﺮ دوز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 20µg/kg/min است. ﻗﻄﻊ دارو ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.ﻗﻄﻊ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ دارو ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻫﺎﯾﭙﻮﺗﺎﻧﺴﯿﻮن ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﮔﺮدد.

ﻣﻮارد اﺣﺘﯿﺎط :

 1. دوﭘﺎﻣﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ, رﯾﺖ ﻗﻠﺐ را اﻓﺰاﯾﺶ داده ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ دﯾﺲ رﯾﺘﻤﯽ ﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﻄﻨـﯽ و ﺑﻄﻨـﯽ ﺷﻮد.
 2. اﺛﺮ ﻣﺤﺮک α آدرﻧﺮژﯾﮏ دوﭘﺎﻣﯿﻦ ،ﺣﺘﯽ در ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻫﻢ ﻗﺎدر اﺳﺖ اﻧﻘﺒﺎض ورﯾﺪی و ﺷـﺮﯾﺎﻧﯽ اﯾﺠـﺎد ﮐﺮده، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺣﺘﻘﺎن رﯾﻮی و اﺧﺘﻼل در ﺑﺮون ده ﻗﻠﺒﯽ ﮔﺮدد .در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﭼﻨﯿﻦ اﺛﺮاﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ دوز دارو را ﮐﻢ و ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮد.
 3. دوﭘﺎﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮف اﮐﺴﯿﮋن ﻣﯿﻮﮐﺎرد را اﻓﺰاﯾﺶ داده ، ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﻘﺒﺎض ﻋﺮوق ﮐﺮوﻧﺮ ﻣﯽ ﮔـﺮدد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﮐﺴﯿﮋن و ﮔﺮدش ﺧﻮن را ﺑﺮ ﻫﻢ زده ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز اﯾﺴﮑﻤﯽ ﻣﯿﻮﮐـﺎردﺷﻮد.
 4. ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻی دوﭘﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
 5. در ﺻﻮرت ﻧﺸﺖ ورﯾﺪی دوﭘﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮑﺮوز ﺑﺎﻓﺖ زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮدد.
 6. در ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ داروﻫﺎی ﻣﻮﻧﻮآﻣﯿﻨﻮاﮐﺴﯿﺪاز ، اﺛﺮات دوﭘﺎﻣﯿﻦ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 7. در ﺣﻀﻮر ﻓﻨﯽ ﺗﻮﺋﯿﻦ ، دوﭘﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻣﯽ ﮔﺮدد.
 8. دوﭘﺎﻣﯿﻦ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑـﺎ ﻣ ﺤﻠـﻮل ﺑـﯽ ﮐﺮﺑﻨـﺎت ﺳـﺪﯾﻢ و ﯾـﺎ ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﺤﻠـﻮل ﻫـﺎی ﻗﻠﯿـﺎﯾﯽ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻫـﻢ زﻣﺎن ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮد، زﯾﺮا درPH ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ دارو را ﺑﻪ آراﻣﯽ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.

آﻣﭙﻮل دوﭘﺎﻣﯿﻦ ﺑﺼﻮرت 200mg ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.دارو را باسرمD/W %5 رﻗﯿﻖ و ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣـﻮل زﯾـﺮ از ﻃﺮﯾـﻖ ﻣﯿﮑﺮوﺳﺖ اﻧﻔﻮزﯾﻮن ﺷﻮد.

1000×ﮐﻞ دارو ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم /60 ×وزن ﺑﺪن ×دوز ﻣﺼﺮﻓﯽ دارو ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﮑﺮو ﮔﺮم ×ﻣﻘﺪار ﺣﺠﻢ ﺳﺮم =ml/min

دوﺑﻮﺗﺎﻣﯿﻦDobutamine

دوﺑﻮﺗﺎﻣﯿﻦ داروی ﻣﺤﺮک ﺳﻤﭙﺎﺗﯿﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺘﺎ ﯾﮏ و اﺛﺮ اﯾﻨﻮﺗﺮوﭘﯿﮏ ﻣﺜﺒـﺖ (اﻓـﺰاﯾﺶ ﻗـﺪرت اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ)ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺮون ده ﻗﻠﺒﯽ ﻣﯿﺸﻮد.دوﺑﻮﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﺮوق رﯾﻮی و ﻣﺤﯿﻄﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺑﺮ روی ﺗﻘﺎﺿﺎی اﮐﺴﯿﮋن از ﻃﺮف ﻣﯿﻮﮐﺎرد ،آﻧﮑﻪ دوﺑﻮﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آزاد ﺷﺪن ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﻮراﭘﯽ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد, ﺑرروی ﺗﻘﺎﺿﺎی اﮐﺴﯿﮋن از ﻃﺮف ﻣﯿﻮﮐﺎرد
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﻤﺘﺮی دارد.بین Supply وDemand تعادل بهتری را ایجاد میکند.اثر اینوتروپیک مثبت دوبوتامین نیزدر تعادل با افزایش گردش خون کونراست. به همین دلیل این دارو وسعت ناحیه انفارکته را افزایش نمی دهد و در صورتی که مقدار آن به نحوی تنظیم شود که ریت قلب راافزایش ندهند. شانس بروز آریتمی را نیز کاهش می دهد.

دوﭘﺎﻣﯿﻦ و دوﺑﻮﺗﺎﻣﯿﻦ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮدو دارو (7/5µg/kg/min ) ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺳﯿﺴﺘﻤﯿﮏ را ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺷﺮﯾﺎن رﯾﻮی و اﺣﺘﻘﺎن رﯾـﻪ ﺷـﻮد، ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف:

اﯾﻦ دارو دردرﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ، ﺑﺎ اﺣﺘﻘﺎن رﯾﻮی و ﺑﺮون ده ﻗﻠﺒﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ، و ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﻤﺎران ﻫﺎﯾﭙﻮﺗﺎﻧﺴﯿﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺣﺘﻘـﺎن رﯾﻮی و ﺑﺪ ﮐﺎری ﺑﻄﻦ ﭼﭗ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ وازودﯾﻼﺗﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ,ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف :

ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﻣﻌﻤﻮل دوﺑﻮﺗﺎﻣﯿﻦ µg/kg/min2-20 اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دارو ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در دوزﻫﺎی ﺑﺴـﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ (0/5µg/kg/min ) ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺪ درﻣﺎن را از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻢ ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﯿﻤـﺎر، ﻣﻘـﺪاردارو را اﻓﺰاﯾﺶ داد ،اﯾﻦ دارو ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ دﻗﯿﻖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﻮد و ﻗﻄﺮات آن ﻧﯿـﺰ ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﻤـﭗ اﻧﻔﻮزﯾﻮن ﺑﻪ دﻗﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدد.

ﻣﻮارد اﺣﺘﯿﺎط :

 1. دوﺑﻮﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺎﮐﯿﮑﺎردی ،آرﯾﺘﻤﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮن ﮔﺮدد.
 2. این دارو درصورتی که منجربه تاکیکاردی, میتواند موجب ایسکمی میوکارد شود.
 3. سایر عوارض دوبوتامین شامل سردرد,تهوع,لرزش و هیپوکالمی است.

تنظیم قطرات دوبوتامین: برای تنظیم قطرات سرم دوبوتامین از این فرمول استفاده می شود.
آمپول دوبوتامین به صورت 250 میلی گرم در بازار دارویی موجود می باشد,هنگام آماده کردن با سرم دکستروز 5% رقیق و طبق فرمول زیر از طریق میکروست انفوزیون میشود.

1000×ﮐﻞ دارو ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم /60 ×وزن ﺑﺪن ×دوز ﻣﺼﺮﻓﯽ دارو ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﮑﺮو ﮔﺮم ×ﻣﻘﺪار ﺣﺠﻢ ﺳﺮم = ml/min

Amiodaroneآﻣﯿﻮ دارون

ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ داروی ﺿﺪ آرﯾﺘﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻠﻮک ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﺳﺪﯾﻢ ، ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ و ﮐﻠﺴـﯿﻢ ﻣـﯽ ﺷـﻮد. درﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی در ﺗﻤﺎم ﺑﺎﻓﺖ ﻗﻠﺐ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.سرعت هدایت در گره AV دوره را ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد.اﯾـﻦ دارو محلول در چربی است و در بافت چربی تجمع میابد.مدت اثر آن طولانی بوده ممکن است تا9 ماه پس از قطع دارو هنوز در پلاسما یافت شود.

ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف :

در درﻣﺎن اﻧﻮاع آرﯾﺘﻤﯽ ﻫﺎ (ﺑﻄﻨﯽ و ﻓﻮق ﺑﻄﻨﯽ و راه ﻓﺮﻋﯽ )وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آرﯾﺘﻤﯽ ﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ داروﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف :

در ﺣﻀﻮر ﺗﺎﮐﯿﮑﺎردی ﺑﻄﻨﯽ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﻤﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻟﯿﺪوﮐﺎﺋﯿﻦ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﻬﺎر دﯾﺲ رﯾﺘﻤﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ,از آﻣﯿﻮدارون 5mg/kg رﻗﯿﻖ ﺷﺪه در 100ml ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ دﮐﺴﺘﺮوز 5%اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻧﻔﻮزﯾﻮن ﺑﺎﯾﺪ در ﻃـﻮل20 دﻗﯿﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ، در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﻣﺠﺪداً ﺗﮑﺮار ﮔﺮدد.

در VTو VF بدون ﻧﺒﺾ :آﻣﯿﻮدارون در ﺳﻪ دوز

 1. ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺳﺮﯾﻊ (150ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻋﺮض 10دقیقه)
 2. بارگیری آهسته(360ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻋﺮض 6ﺳﺎﻋﺖ )
 3. دوزنگهدارنده(450 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻋﺮض 18ﺳﺎﻋﺖ)

ﻣﻮارد اﺣﺘﯿﺎط :

 1. این دارو ممکن است منجر به پاراستزی انگشتان, لرزش دست , آتاکسی ,سردرد و استفراغ گردد.
 2. تجویز آمیودارون ممکن است منجر به برادیکاردی گردد.
 3. 15%بیماران به دنبال تجویز آمیودان دچار مسمومیت ریوی با علائم سرفه ,تنگی نفس و تب می شود.
 4. حساسیت پوستی به نور از اثرات بالقوه آمیودان است.
 5. به دنبال تجویز آمیودارون احتمال بروز یبوست وجوددارد.
 6. در بیماران مبتلا به بلوک AV و ﺑﺮادﯾﮑﺎردی ﮐﻪ ﭘﯿﺲ ﻣﯿﮑﺮ ﻧﺪارﻧﺪ,نباید از این داروهااستفاده کرد.
 7. ﺗﺠﻮﯾﺰ آﻣﯿﻮدارون در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ اﺣﺘﻘﺎﻧﯽ ﻗﻠﺐ ، اﺧﺘﻼﻻت ﮐﺒﺪی و ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

*ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ دارو :ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺨﺼﻮص در ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﻤﺎری رﯾﻮی دارﻧﺪ . در اﺛﺮ ﻣﺼﺮف ﺗﻮام ﺑﺎ دﯾﮕﻮﮐﺴﯿﻦ و وارﻓﺎرﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ دﯾﮕﻮﮐﺴﯿﻦ و وارﻓﺎرﯾﻦ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .

Aminophyllineآﻣﯿﻨﻮﻓﯿﻠﯿﻦ

از دﺳﺘﻪ داروﯾﯽ ﺑﺮوﻧﮑﻮدﯾﻼﺗﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.شکل تزریقی داروآمپول 250 میلی گرمی در 10سی سی است.

موارد مصرف:

ﺑﺮوﻧﮑﻮ اﺳﭙﺎﺳﻢ ﺣﺎد ، آﺳﻢ ، ﻣﺤﺮک ﺗﻨﻔﺲ(ﺗﻨﻔﺲ ﺷﯿﻦ اﺳﺘﻮک)و درﻣﺎن آﭘﻨﻪ و ﺑﺮادﯾﮑﺎردی در ﻧﻮزادان ﻧﺎرس

دوز ﻣﺼﺮف :

دوز اﺑﺘﺪاﯾﯽ 6mg/kg (آﻫﺴﺘﻪ ورﯾﺪی) ﭘﺲmg/kg 1-0.6 از راه اﻧﻔﻮزﯾﻮن ورﯾﺪی ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﺎﻋﺖ 12 ﮐﻨﺘﺮاﻧﺪﯾﮑﺎﺳﯿﻮن :

ﺑﯿﻤﺎران ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮔﺰاﻧﺘﯿﻦ ,دﯾﺲ رﯾﺘﻤﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه وﻫﯿﭙﻮﺗﯿﺮوﺋﯿﺪی

ﻋﻮارض :

ﻋﺼﺒﯽ ﺷﺪن ، ﺑﯽ ﻗﺮاری ، ﺳﺮدرد ، ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ، ﺗﺸﻨﺞ ، ﺗﺎﮐﯿﮑﺎردی ، ﻫﯿﭙﻮﺗﺎﻧﺴﯿﻮن ،ﺗﻬﻮع ، اﺳﺘﻔﺮاغ ، اﺳﻬﺎل ، ﮐﻬﯿﺮ
ﻧﮑﺘﻪ :ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ورﯾﺪی دارو ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺰرﯾﻖ ورﯾﺪی ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴـﯿﺎر آﻫﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ(ﺗﺰرﯾـﻖ ﺳـﺮﯾﻊ ورﯾـﺪی ﯾـﺎ اﻧﻔﻮزﯾﻮن ﺳﺮﯾﻊ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺴﺖ ﻗﻠﺒﯽ ﺷﻮد.)

Dexamethasoneدﮔﺰاﻣﺘﺎزون

ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮاﺳﺘﺮوﺋﯿﺪ:ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب و ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺖ .

ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف :

*در ادم ﻫﺎی ﻣﻐﺰی ، وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎی اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ، واﮐﻨﺶ آﻟﺮژی ، ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽ آدرﻧﺎل ، ﻣﻨﻨﮋﯾﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل و ﺷﻮک
*در ﻧﻮزادان ﻧﺎرس ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻋﻮارض :ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ، ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ، ﺳﺮدرد ، ﻫﯿﭙﺮﺗﺎﻧﺴﯿﻮن ، زﺧﻢ ﻣﻌﺪه ، ﺗﻬﻮع ، اﺳﺘﻔﺮاغ ، ﺿﻌﻒ ﻋﻀﻼﻧﯽ ، اﺳـﺘﺌﻮﭘﺮوز و اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻌﺪاد ﻋﻔﻮﻧﺖ
ﻧﮑﺘﻪ *ﺗﺰرﯾﻖ ورﯾﺪی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ داروی رﻗﯿﻖ ﻧﺸﺪه ﻃﯽ ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﺮﻣـﺎل ﺳـﺎﻟﯿﻦ
0/9 درصد ویا ﺳﺮم دﮐﺴﺘﺮوز%5 رقیق وسپس تزریق شود.

Heparin sodiumﻫﭙﺎرﯾﻦ

از دﺳﺘﻪ داروﻫﺎی آﻧﺘﯽ ﮐﻮاﮔﻮﻻﻧﺖ اﺳﺖ .
ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف:

 • DTV(ﺗﺮوﻣﺒﻮز ورﯾﺪی ﻋﻤﯿﻖ)و آﻣﺒﻮﻟﯽ
 • ﭘﺮوﻓﯿﻼﮐﺴﯽ ﭘﺲ از ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ
 • اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ ﺑﺎز
 • DIC(اﺧﺘﻼل اﻧﻌﻘﺎد ﻋﺮوﻗﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ)
 • ﺑﺎز ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﮐﺎﺗﺘﺮﻫﺎی ورﯾﺪی
 • آﻧﮋﯾﻦ ﺻﺪری

تنظیم میزان مصرف بر اساس PTT وبر اساس شرایط فرد(سن,جنس,…)

ﻋﻮارض:درد ﺧﻔﯿﻒ ، ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ، اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ، ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﺬﯾﺮی ، ﻫﻤﺎﺗﻮم ، واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﯽ

آﻧﺘﯽ دوت ﻫﭙﺎرﯾﻦ ، ﭘﺮوﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻮﻟﻔﺎت 1%اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫر 1 میلی گرم آن حدود100 واحد هپارین را خنثی میکند.

Diazepamدﯾﺎزﭘﺎم

از دﺳﺘﻪ داروﯾﯽ ﺑﻨﺰودﯾﺎزﭘﯿﻦ اﺳﺖ .

ﻣﻮاردﻣﺼﺮف :

 • ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب
 • ﺷﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻀﻼﻧﯽ
 • ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺞ
 • ﺳﺪاﺗﯿﻮ (ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ)

ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف در ﺗﺸﻨﺞ:

 • ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن 10-5 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ورﯾﺪی و ﺗﮑﺮارﻫﺮ 15-10دﻗﯿﻘﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ دوز 30 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﻫﺮ2تا 4 ﺳﺎﻋﺖ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد.
 • 30 روزه ﺗﺎ5 ﺳﺎﻟﻪ 0.5-0.2میلی گرم وهر5-2 دقیقه و ﺣﺪاﮐﺜﺮ دوز5ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم

ﻋﻮارض :

ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ ، ﺧﺴﺘﮕﯽ ، ﺳﺮدرد، ﻫﯿﭙﻮﺗﺎﻧﺴﯿﻮن ، ﺑﺮادﯾﮑﺎردی ، ﻓﻠﺒﯿﺖ ، ﺗﻬﻮع ، ﺑﯽ اﺧﺘﯿﺎری ادراری ، ﺳﺮﮐﻮب ﺗﻨﻔﺲ ﺑﺎ دﻗﺖ و اﺣﺘﯿﺎط زﯾﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.زﯾﺮا اﺣﺘﻤﺎل آﭘﻨﻪ وﺟﻮد COPD
ﻧﮑﺘﻪ:دﯾﺎزﭘﺎم ﺗﺰرﯾﻘﯽ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﺑﯿﻤﺎران دارد .در ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﯿﻤﺎر را از ﻧﻈﺮ ﻫﯿﭙﻮﺗﺎﻧﺴﯿﻮن ، ﺿﻌﻒ ﻋﻀﻼﻧﯽ ، ﺗﺎﮐﯿﮑﺎردی و ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .

Magnesiom sulphateﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ

ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﺮای ﺗﺴﺮﯾﻊ اﺟﺎﺑـﺖ ﻣـﺰاج و ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺗﺰرﯾﻘـﯽ ﺑـﺮای درﻣـﺎن ﯾـﺎ ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی ازﻫﯿﭙﻮﻣﻨﯿﺰﯾﻮﻣﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎده ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺞ ، ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑـﺮای ﻫﯿﭙﺮﺗﺎﻧﺴـﯿﻮن ﻧﺎﺷـﯽ از ﺣـﺎﻣﻠﮕﯽ وﺟﻮد دارد .ﺗﺼﻮر ﻣﯿﺸﻮد اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺠﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ دﭘﺮﺳﯿﻮن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰی ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘـﺪار اﺳـﺘﯿﻞ ﮐﻮﻟﯿﻦ آزاد ﺷﺪه از اﻋﺼﺎب ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 • ﻫﺪف از درﻣﺎن ﻫﯿﭙﺮﺗﺎﻧﺴﯿﻮن ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ (PIH )اﯾﺠﺎد ﻣﻘﺪار ﻣﻨﯿﺰﯾﻮﻣﯽ در ﺳﺮم اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻣـﺎﻧﻊ از ﺗﺸـﻨﺞ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻓﻠﺞ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﯾﺎ ﻗﻠﺒﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﭼﻨﺪﯾﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.ﻏﺎﻟﺒـﺎً ﺑـﺎ ﯾـﮏ دوز ﭘـﺮﮐﻨﻨﺪه (Loading dose )ﺷﺮوع ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ دوز ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه (maintenance)ادامه میابد. رفلکس ﻫﺎی ﻋﻤﻘﯽ ﺗﺎﻧﺪوﻧﯽ ، ﺗﻌﺪاد ﺗﻨﻔﺲ و ﻣﯿﺰان دﻓﻊ ادرار ﺑﺎﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدد.اﮔﺮ رﻓﻠﮑﺲ ﻫـﺎ ﮐـﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻨـﺪ ﯾـﺎ از ﺑـﯿﻦ رﻓﺘﻨﺪ ، اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﺗﻨﻔﺲ ﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ ، ﯾﺎ اﮔﺮ ﻣﻘﺪار دﻓﻊ ادرار ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از 30تا 100میلی در ساعت کاهش یافت ، ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ از دوز ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد.ﻋﻼﺋﻢ ﺣﯿﺎﺗﯽ ، ﻣﺎﯾﻌﺎت ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ و ﻣﻘﺪار ﻣﻨﯿـﺰﯾﻢ ﺳـﺮم ﺧﻮن و ﺗﻌﺪاد ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﺟﻨﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن ، ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر و ﻋﻼﺋﻢ ﻫﯿﭙﺮ ﻣﻨﯿﺰﯾﻤﯽ ، ﻧﻮزادان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه از ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﻪﺳﻮﻟﻔﺎتﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .
 • در ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد ، وﺳﺎﺋﻞ اﺣﯿﺎ در دﺳـﺘﺮس داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ در ﺻـﻮرت over dose ,دارو آﻧﺘﯽ دوت آن (کلسیم) در دسترس باشد.
 • اﮔﺮ ﺷﮑﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻌﺎدل ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ وﺟﻮد دارد ، ﻣﻘﺪار ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﺳﺮم ﺧﻮن را ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺖ.
 • ﺗﺰرﯾﻖ ﻋﻀﻼﻧﯽ ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ دردﻧﺎک اﺳﺖ ، در ﻋﻀﻼت ﺑﺰرگ ﺗﺰرﯾﻖ و در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﺰرﯾﻖ در ﻣﺤﻞ ﺟﺪﯾﺪی ﺗﺰرﯾﻖ ﺷـﻮد و دارو آﻫﺴﺘﻪ ﺗﺰرﯾﻖﮔﺮدد.
 • داروی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ در درﻣﺎن آرﯾﺘﻤﯽ ﺗﻮرﺳﺎدوﭘﻮﯾﻨﺖ(Torsa de point)1تا2 گرم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾﻦ ﻧﻮع آرﯾﺘﻤـﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﺟﻮاب ﻣﯽ دﻫﺪ .

Propranonol Hclﭘﺮوﭘﺮاﻧﻮﻟﻮل

یک ﺑﺘﺎ ﺑﻠﻮﮐﺮ اﺳﺖ و اﺛﺮات ﺳﻤﭙﺎﺗﯿﮏ را ﺑﺮ روی ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎی ﺑﺘﺎ (ﺑﺘﺎ ﯾﮏ و ﺑﺘﺎ دو)ﻣﻬﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، اﺛﺮ ﺿـﺪ آرﯾﺘﻤـﯽ(در آرﯾﺘﻤﯽ ﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﻄﻨی)دارد و ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺮون ده ﻗﻠﺒﯽ ، ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ و ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت اﻧﻘﺒﺎض ﻗﻠﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻧﯿﺎز ﻣﯿﻮﮐﺎرد ﺑﻪ اﮐﺴﯿﮋن اﺛﺮ ﺿﺪ آﻧﮋﯾﻨﯽ دارد و ﺑﺎ اﺛﺮات ﻓﻮق اﺛﺮ ﻫﯿﭙﺮﺗﺎﻧﺴﯿﻮن ، اﺛـﺮﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ازMI و پیشگیری از میگرن دارد.هر1mg از دارو ﺑا10ml ﺳﺮم D5W یا نرمال سالین رقیق شود.

ﻋﻮارض :ﻫﺎﯾﭙﻮﺗﺎﻧﺴﯿﻮن ، ﺑﺮادﯾﮑﺎردی ، ﺿﻌﻒ ، ﮔﯿﺠﯽ و ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ

اﺣﺘﯿﺎط در ﻣﺼﺮف :در ﺑﯿﻤﺎران آﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻧﻘﺒﺎض ﻋﻀﻼت ﺑﺮوﻧﺶ ﻫﺎ )ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻬﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎی ﺑﺘﺎ دو (ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﻣﺼﺮف ﺷﻮد و در ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﺠﺎد ﻫﯿﭙﻮﮔﻠﯿﺴﻤﯽ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﻣﺼﺮف ﺷﻮد .درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ رﯾﺖ ﻗﻠﺐ ﺑﯿﻤﺎر ﮐﻤﺘﺮ از 60 ﺿﺮﺑﻪ در دﻗﯿﻘﻪ و ﯾﺎ ﻓﺸﺎر ﺳﯿﺴﺘﻮﻟﯿﮏ وی ﻣﺴﺎوی ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮاز 90mmHg ﺑﻮد از ﺗﺠﻮﯾﺰ دارواﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .

Nitroglycerinﻧﯿﺘﺮوﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﻦ

از دﺳﺘﻪ داروﯾﯽ ﮔﺸﺎد ﮐﻨﻨﺪه ﻋﺮوق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ داروی ﻣﺼﺮﻓﯽ از ﮔـﺮوه ﻧﯿﺘـﺮات ﻫـﺎ اﺳـﺖ.ﻧﯿـﺎزﻋﻀﻠﻪ ﻗﻠﺐ ﺑﻪ اﮐﺴﯿﮋن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و در ﻣﺼﺮف داﺧﻞ ورﯾﺪی اﺗﺴﺎع ﻋﺮوق ﻣﺤﯿﻄﯽ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف ﻧﯿﺘﺮوﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﻦ ورﯾﺪی :

ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ اﺣﺘﻘﺎﻧﯽ ﻗﻠﺐ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﻔﺎرﮐﺘﻮس ﻣﯿﻮﮐﺎرد ، درﻣﺎنآﻧﮋﯾﻦ ﺻﺪری ، ﮐﻨﺘﺮل ﻫﯿﭙﺮﺗﺎﻧﺴﯿﻮن ﺣﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف :

اﺑﺘﺪا 5µg /min ازراه ورﯾﺪی ﺷﺮوع و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﻫﺮ3تا5 دقیقه 5µg /min به دوزﻓﻮق اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد. فرم تزریقی دارو باید قبل از انفوزیون با D5W یا نرمال سالین 0.9%تزریق نمود. نیتروگلیسیرین وریدی را در بیماران هیپوولمی با احتیاط مصرف نمایید.

Furosemideﻓﻮروزﻣﺎﯾﺪ

ﻓﻮروزﻣﺎﯾﺪﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﯾﻮرﺗﯿﮏ ﺷﺪﯾﺪاﻻﺛﺮ، دﻓﻊ ﺳﺪﯾﻢ ، ﮐﻠﺮوﭘﺘﺎﺳﯿﻢ را از روی ﻗﻮس ﻫﻨﻠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف :
در ﻫﯿﭙﺮﺗﺎﻧﺴﯿﻮن ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﻣﺎﯾﻌﺎت ، ادم رﯾﻮی و ﻣﺤﯿﻄﯽ ، ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺣﺎد ﮐﻠﯿـﻪ ، ﺳـﻨﺪروم ﻧﻔﺮوﺗﯿﮏ
ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ :ﻫﯿﭙﻮﺗﺎﻧﺴﯿﻮن وﺿﻌﯿﺘﯽ ، ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ، دﻓﻊ ﺷـﺪﯾﺪ آب و اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿـﺖ ﻫـﺎ ، آﻟﮑﺎﻟﻮزﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿـﮏ ، ﺗﺸـﻨﮕﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ اوره ، ﺧﻮن و ﻟﯿﭙﯿﺪﻫﺎ ، اﺗﻮﺗﻮﮐﺴﯿﺘﻪ (وزوز ﮔﻮش )، اﺧﺘﻼﻻت ﮔﻮارش

اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎری در ﺗﺠﻮﯾﺰ دارو :
ﺗﺰرﯾﻖ داﺧﻞ ورﯾﺪی : ﻓﻮروزﻣﺎﯾﺪ داﺧﻞ ورﯾﺪی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ورﯾﺪی رﻗﯿﻖ ﻧﺸـﺪه ﺑـﺎ ﺳـﺮﻋﺖ 20mg در ﻣﺪت ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﻮد .ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺑﺎ دوزﻫﺎی ﺑﺎﻻ ، ﺳﺮﻋﺖ 4mg/min ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

محلول های انفوزیون که در آن فوروزماید مخلوط شده است باید ظرف 24 ساعت مصرف شوند.
با دکستروز5% ﮐﻠﺮور ﺳﺪﯾﻢ 0.9% و رینگرلاکتات تزریقی سازگار می باشد.

Hydralazine Hclﻫﯿﺪراﻻزﯾﻦ

ﻫﯿﺪراﻻزﯾﻦ ﯾﮏ وازودﯾﻼﺗﻮر ﻏﯿﺮ ﻧﯿﺘﺮاﺗﻪ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻞ ﮐﺮدن ﻋﻀﻼت ﺻـﺎف ﻋـﺮوق ﻓﺸـﺎر ﺧـﻮن را ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ دارو در درﻣﺎن ﻫﯿﭙﺮﺗﺎﻧﺴﯿﻮن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ . ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﮐﻠـﯽ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﮔﻠﯿﮑﻮزﯾـﺪﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ در مدت درمان کوتاه مدت CHF (ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ اﺣﺘﻘﺎﻧﯽ ﻗﻠﺐ )ﺣﺎد ﺑﻪ ﮐـﺎر ﻣـﯽ رود . ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ safe ﺑﻮدن در دوران ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ در ﺣﻤﻼت ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ، از ﻓﺮم ﺗﺰرﯾﻘﯽ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ دارو :ﺳﺮدرد ، ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ، اﺿﻄﺮاب، ﺑﯽ ﻗﺮاری، ﺗﺎﮐﯿﮑﺎردی،ﻫﯿﭙﻮﺗﺎﻧﺴﯿﻮن وﺿﻌﯿﺘﯽ و ﻋﺎرﺿﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻـﯽ آن ﻋﺎرﺿﻪ ﻟﻮﭘﻮس ارﯾﺘﻤﺎﺗﻮز در ﻣﺼﺮف ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت آن دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد . اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎری در ﺗﺠﻮﯾﺰ دارو:

 • اکثر بیماران دریافت کننده هیدرالازین تزریقی ظرف 48-24ساعت به شکل خوراکی دارو منتقل میشود.
 • محلول رقیق نشده رابا تزریق مستقیم داخل وریدی تجویز کنید. هر 10mg را در ﻣـﺪت ﯾـﮏ دﻗﯿﻘـﻪ ﺗﺰرﯾـﻖ ﮐﻨﯿﺪ.
 • ﻫﯿﺪراﻻزﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎی داﺧﻞ ورﯾﺪی اﺿﺎﻓﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ. اﯾﻦ دارو ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺧﻼل ﯾﮏ ﺗﯿﻮپ دوراﻫﯽ ﯾـﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻪ راﻫﯽ ﺳﺖ اﻧﻔﻮزﯾﻮن ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﻮد.
 • ﺗﺰرﯾﻖ داﺧﻞ ورﯾﺪی ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ روش ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺟﻬﺖ اﺟﺘﻨﺎب از اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺣﺎد ﻗﻠﺒﯽ ﻗﻄﻊ ﻣﺼﺮف ﻫﯿﺪراﻻزﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد . ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻄﺮات ﻗﻄﻊ ﻣﺼﺮف ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ دارو ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ.

Phenytoinﻓﻨﯽ ﺗﻮﺋﯿﻦ

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داروی ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺞ و ﺿﺪ آرﯾﺘﻤﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود .ﻏﺸﺎ ﻫﺎی ﻧﻮروﻧﯽ را ﺗﺜﺒﯿﺖ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﺗﺸـﻨﺠﯽ را ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در اﺛﺮ ﺿﺪ آرﯾﺘﻤﯽ ﺧﻮدﮐﺎری ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻄﻦ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف :ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺞ ، ﺿﺪ آرﯾﺘﻤﯽ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف دﯾﮋﯾﺘﺎل
ﻋﻮارضﺟﺎﻧﺒﯽ :ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ ، ﺳﺮ ﮔﯿﺠﻪ ، آﺗﺎﮐﺴﯽ ، ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ، ﺳﺮدرد ، ﺑﺮادی ﮐﺎردی،ﻫﯿﭙﻮﺗﺎﻧﺴﻮن، ﺗﺮس از ﻧـﻮر، ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ .

اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎری در ﺗﺠﻮﯾﺰ دارو :

 • ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از رﺳﻮب، از ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن آن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ داروﻫﺎ ﯾﺎ اﻓﺰودن ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺤﻠﻮل اﻧﻔﻮزﯾﻮﻧﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﺎزﮔﺎر ﺟﻬﺖ اﻧﻔﻮزﯾﻮن ﮐﻠﺮورﺳﺪﯾﻢ 0/9% ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
 • ﻣﺤﻠﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺰﺋﯽ زرد ﺷﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺪون ﺧﻄـﺮ ﻣﺼـﺮف ﺷـﻮد.رﺳـﻮب ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﺎ ﻧﮕﻬﺪاری درﯾﺨﭽﺎل اﯾﺠﺎد ﺷﻮد،اﻣﺎ ﮔﺮم ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻫﺴﺘﻪ ﺗﺎ دﻣﺎی اﺗﺎق ،ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ دارو را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧـﺪ . ﻣﺤﻠـﻮل ﻏﯿـﺮشفاف را تجویزنکنید.
 • ﻃﯽ ﺗﺠﻮﯾﺰ داﺧﻞ ورﯾﺪی ﻓﻨﯽ ﺗﻮﺋﯿﻦ ، ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﮑﺮر ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ازارﺗﺸﺎح دارو ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .
 • ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﻮﺿﻌﯽ ورﯾﺪی، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻫـﺮ ﺗﺰرﯾـﻖ داﺧـﻞ ورﯾـﺪی، ﺗﺰرﯾـﻖ ﻧﺮﻣـﺎل ﺳـﺎﻟﯿﻦاﺳﺘﺮﯾﻞ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﺎﺗﺘﺮدرﻫﻤﺎن ﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .
 • در ﺻﻮرت ﻇﻬﻮر راش ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺮﺧﮏ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺼﺮف دارو ﻗﻄﻊ ﺷﻮد.

Nitroprusside sodiumﻧﯿﺘﺮوﭘﺮوﺳﺎﯾﺪ

اﯾﻦ دارو ﯾﮏ وازودﯾﻼﺗﻮر ﻏﯿﺮ ﻧﯿﺘﺮاﺗﻪ ﺑﺎ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ روی ﻋﻀﻠﻪ ﺻﺎف ﺷﺮﯾﺎن و ورﯾﺪ دارد .ﺷﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﮐﺮوﻧﺮ را ﻣﺘﺴﻊ ﻧﻤﻮده، ﻣﺼﺮف اﮐﺴﯿﮋن را ﮐﺎﻫﺶ داده و درد ﺳﯿﻨﻪ ﭘﺎﯾﺪار را ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻣﯽ دﻫﺪ . ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف :ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﯾﻊ و ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻓﺸﺎر ﺧﻮن در ﺑﺤﺮان ﻫﺎی ﻫﯿﭙﺮﺗﺎﻧﺴﯿﻮ و ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر ﺧﻮن در ﺧـﻼل ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ

ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف : µg/kg/min0.5-10 از راه ورﯾﺪی (متوسط 3µg/kg/min )

ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ :اﻓﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ،ﺗﻬﻮع،درد ﺷﮑﻤﯽ، ﺗﻌﺮﯾﻖ ﻣﻔﺮط، ﺳﺮدرد ، ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ،ﺑﯽ ﻗﺮاری، ﻃﭙﺶ ﻗﻠﺐ . ﯾﮏ اﺛﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ آن ﺗﺠﻤﻊ ﯾﻮن ﺳﯿﺎﻧﻮر اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت و دوزﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﺷﻮد.

اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎری در ﺗﺠﻮﯾﺰ دارو :

 • داروی رقیق شده با استفاده از دکستروز5%ﺗﻬﯿﻪ و ﻃﯽ ﻣﺪت 4 ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺣﻞ ﺷﺪن ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.
 • 50 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﻧﯿﺘﺮوﭘﺮوﺳﺎﯾﺪ داخل وریدی را در 2تا3 سی سی دﮐﺴﺘﺮوز 5% ﺣﻞ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ 250 ﯾـﺎ 500 ﺳﯽ ﺳﯽ دﮐﺴﺘﺮوز5% رﻗﯿﻖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
 • ﻫﯿﭻ داروﺋﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﻔﻮزﯾﻮن ﺳﺪﯾﻢ ﻧﯿﺘﺮوﭘﺮوﺳﺎﯾﺪ اﻓﺰوده ﺷﻮد.
 • ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻇﺮف ﻣﺤﺘﻮی ﻣﺤﻠﻮل دارو را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎﻏﺬ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﺣﺎﺟﺐ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮر ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .

Sodium Bicarbonateﺑﯿﮑﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﯾﻢ

ﯾﮏ CPR اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ25 اﻟﯽ30 درﺻﺪ ﺑﺮون ده ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻗﻠﺐ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد .و اﯾﻦ ﻣﯿـﺰان ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اﯾﺠﺎد ﺣﺪاﻗﻞ ﮔﺮدش ﺧﻮن و ﺣﻤﻞ اﮐﺴﯿﮋن ﺑﻪ ارﮔﺎن ﻫﺎی ﺑﺪن ﻣﯽ ﮔﺮدد . بنابراین در سطح بافتی,تجمع CO2 ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ایجاد بیکربنات داخلی(بافر تنفس بی هوازی) وکاهش کلیرانس CO2 به دلیل ﮐﻤﺒﻮد ﺟﺮﯾﺎن ﺧـﻮن ﻣـﯽﺷﻮد. تداوم آزاد شدن CO2 ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺑﯽ ﻫﻮازی در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی اﯾﺴـﮑﻤﯿﮏ و ﺗﺒـﺪﯾﻞ آن ﺑـﻪ ﺑﯿﮑﺮﺑﻨـﺎت درﺳﻄﺢ ﺷﺮﯾﺎﻧﯽ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺳﯿﺪﻣﯽ ورﯾﺪی و آﻟﮑﺎﻟﻤﯽ ﻫﺎﯾﭙﻮﮐﺎرﺑﯿﮏ ﺷﺮﯾﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﮐﻪﺑـﻪ اﯾـﻦ وﺿـﻌﯿﺖ ﭘـﺎرادوﮐﺲﺷﺮﯾﺎﻧﯽ-ورﯾﺪی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺟﻬﺖ اﺻﻼح وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻮق ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﻓﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺟﻮد دارد. ﺑﯿﮑﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﯾﻢ راﯾـﺞ ﺗـﺮﯾﻦ ﺑـﺎﻓﺮﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده درCPRاﺳﺖ. ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺸﺪﯾﺪ اﺳﯿﺪوز، ﻗﺪرت اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﯿﻮﮐﺎرد ﮐـﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ، ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ اﺣﯿـﺎ ﮐـﻢ ﻣـﯽ ﺷـﻮد. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦﻋﺎرﺿﻪ کوتاه مدت حاصل از تزریق بیکربنات در طول CPR , ﺷﺎﻣﻞ ﻋـﺪم ﺗﻮﻓﯿـﻖ ﺷـﻮک دﻓﯿﺒﺮﯾﻼﺳـﯿﻮنﺟﻬﺖ اﺣﯿﺎی ﻗﻠﺒﯽ ، و ﯾﺎ ﺗﺪاوم رﯾﺘﻢ ﻓﯿﺒﺮﯾﻼﺳﯿﻮن ﺑﻄﻨﯽ اﺳﺖ .

ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف:
در اﺳﯿﺪوز ﺑﺎﻓﺘﯽ، اﺳﯿﺪوز ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﯾﺴﺖ ﻗﻠﺒﯽ وCPR و روﻧﺪ ﻫﺎی ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ و اﮐﺴﯿﮋﻧﺎﺳﯿﻮن ﮐﻢ ، ازاﯾﻦ دارو اﺳﺘﻔﺎده میشود.تجویز بیکربنات بستگی به تداوم ایست قلبی و میزان گردش خون حین CPR دارد.

در اﯾﺴﺖ ﻗﻠﺒﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ، ﺗﻬﻮﯾﻪ ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﺎﺳﺎژﻣﻨﺎﺳﺐاز تجمعCO2 در طول CPR جلوگیری میکند.
اﺣﯿﺎی ﮔﺮدش ﺧﻮن ، اﮐﺴﯿﮋن را ﺑﻪ ارﮔﺎن ﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺪن ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻂ محدود کردن تجمعCO2
ولاکتات ، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﺎدل اﺳﯿﺪﻣﯽ ﻫﺎﯾﭙﺮﮐﺎرﺑﯿﮏ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ ﻣﯽ ﮔﺮدد. بنابراین درمرحله اولCPR, ﺗﺠـﻮﯾﺰ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑـﺎﻓﺮی ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد.به عبارت دیگر,انجام یکCPRﺧﻮب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﻓﺮ درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ .
درﻃﻮل CPR ، درﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﮑﺮﺑﻨﺎت ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻼتﺿﺮوری ﻧﻈﯿﺮ دﻓﯿﺒﺮﯾﻼﺳﯿﻮن، ﻣﺎﺳﺎژ ﻗﻠﺒﯽ ، اﭘـﯽ ﻧﻔـﺮﯾﻦ، واﯾﻨﺘﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪﺑﺎﻓﺮ درﻣﺎﻧﯽ ، ﻣﻘﺪار آن ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﯾﻌﺎً ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد.
ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف :
دوز اوﻟﯿﻪ ﺑﯿﮑﺮﺑﻨﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻠﻮس ورﯾﺪی ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 1mEq/kg است. .در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﺠـﺪد اﯾـﻦ دارو، ﻣﯽ ﺗﻮان ﻫﺮ10دﻗﯿﻘﻪ ﻧﺼﻒ دوز ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه را (0/5mEq/kg)ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺗﺰرﯾﻖ ﻧﻤﻮد .در ﺿﻤﻦ در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻـﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪABG ﺑﯿﻤﺎر را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد.
وﯾﺎل بیکربنات آماده تزریقﺑﻮده، 8/4%بوده,50mEq /50ml دارو دارد.

Phenobarbitalﻓﻨﻮﺑﺎرﺑﯿﺘﺎل

دارای اﺛﺮات ﺿﺪﺗﺸﻨﺞ ، ﺳﺪاﺗﯿﻮ وﺧﻮاب آوری اﺳﺖ.ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐـﻮرﺗﮑﺲ ﺣﺮﮐﺘـﯽ ﮔﺴـﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﺗﺸﻨﺠﯽ را ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف :
درﻣﺎن اﻧﻮاع ﺻﺮع ، ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺪاومﺻﺮع ، اﮐﻼﻣﭙﺴﯽ وﺗﺸﻨﺞ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺐ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺮود.ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ،درآراﻣﺒﺨﺶ در ﺣﺎﻻت اﺿﻄﺮاﺑﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺮود.
ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف:
در ﺗﺸﻨﺞ:
در بالغین بصورت وریدی یا عضلاتی mg600-200(حداکثر20 mg/kg) و
درﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺼﻮرت ورﯾﺪی ﯾﺎ ﻋﻀﻼﻧﯽ 20mg/kg) mg 100-400)
ﻣﻮارد اﺣﺘﯿﺎط:
اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺒﺪی ، ﮐﻠﯿﻮی ﻗﻠﺒﯽ ﯾﺎ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺴﻦ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.
ﺗﺠﻮﯾﺰ دارو:
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻔﺎف ﻧﺒﻮد,آﻧﺮا دور ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ.ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺠﻮﯾﺰ داﺧﻞ ورﯾﺪی ﺣﺪاﮐﺜﺮ 60 mg در دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺰرﯾﻖ ورﯾﺪی ﻋﻼﺋﻢ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﯿﻤﺎر را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ.

Hydrocortisoneﻫﯿﺪروﮐﻮرﺗﯿﺰون

ﺑﺎ اﺛﺮ ﮔﻠﻮ ﮐﻮﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺋﯿـﺪی و ﻣﯿﻨﺮاﻟﻮﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺋﯿـﺪی ﺗﻤـﺎم ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑـﺪن را ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﻗـﺮار ﻣﯿﺪﻫـﺪ .ﺿـﺪاﻟﺘﻬﺎب اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪی و ﺳﺮکوب ﮔراﯾﻤﻨﯽاﺳﺖ .
ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف:
دردرﻣﺎن ﻋﻼﻣﺘﯽ اﺧﺘﻼﻻت آﻟﺮژی و ﺷﻮک ﻧﺎﺷﯽ از آﻟﺮژی ،ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽ آدرﻧﺎل،ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻠﺴﯿﻢ در ﻫﯿﭙﺮﮐﻠﺴـﻤﯽ ، ﺑﻌﻨـﻮان ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎبو در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺖ.
ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮفدر ﺷﻮک:

ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ500mg ﺗﺎ 2g ﻋﺼﻼﻧﯽ ﯾﺎ ورﯾﺪی ﻫﺮ2تا6 ﺳﺎﻋﺖ
ﮐﻮدﮐﺎن 1mg/kg ﻋﻀﻼﻧﯽ ﯾﺎ ورﯾﺪی ﯾﮏ ﯾﺎ دوﺑﺎر در روز
ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ورﯾﺪی وﯾﺎ رﻗﯿﻖ ﺷﺪه در ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﯿﻦ ﯾﺎ دﮐﺴﺘﺮوز5% ﺗﺠﻮﯾﺰﺷﻮد. محلول رقیق شده طی 24 ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.

ﮐﻠﺮور ﺳﺪﯾﻢ Sodium choride (هاپرین سالین5%)

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه آب و الکترولیت است. محلول هایپرسالین 5% درﺻﺪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ اﻟﻘﺎء دﯾﻮرز را دارد.
ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف :

 • درﻣﺎن اﻓﺖ ﺳﺪﯾﻢ و ﮐﻠﺮاﯾﺪ ﺧﻮن ﺑﺪﻟﯿﻞ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻣﺎﯾﻌﺎت و اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺘﻬﺎ ﺑﺪن
 • در ﻫﻨﮕﺎم رﻗﯿﻖ ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺎﯾﻊ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺪن ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ آب و ﯾﺎ ادم .
 • در ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻤﺒﻮد ﺷﺪﯾﺪ ﻧﻤﮏ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻌﺮﯾﻖ زﯾﺎد ،اﺳﺘﻔﺮاغ ، اﺳﻬﺎل و ﻏﯿﺮه.

ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف:

اﺻﻼح ﺳﺮﯾﻊ ﻫﯿﭙﻮﻧﺎﺗﺮﻣﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻋﺼـﺒﯽ ﺷـﻮد.ﺑﻬﻤـﯿﻦ دﻟﯿـﻞ ﭘـﺲازﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﺳﺪﯾﻢ ﺑﯿﻤﺎر, ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل ﻫﯿﭙﺮﺗﻮﻧﯿﮏ 5درﺻﺪ ﻧﺼﻒ ﻣﻘﺪارمحاسبه ﺷـﺪه،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ را ﻃـﯽ ﺳـﺎﻋﺖ8 ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ:

 • ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺰرﯾﻖ ﻧﺒﺎﯾﺪ از100ml/hr و ﯾﺎ از 400ml/day ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ.درﻣﺎن ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ اداﻣـﻪ ﻣـﯽ ﯾﺎﺑـﺪ ﮐـﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺪﯾﻢ ﺳﺮم ﺑﻪ 130mEq/litﺑﺮﺳﺪ.اﻧﻔﻮزﯾﻮن ﺳـﺮﯾﻊ ﻣﺤﻠـﻮل ﻫﺎﯾﭙﺮﺗﻮﻧﯿـﮏ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺳـﺒﺐ درد ﻣﻮﺿﻌﯽ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ورﯾﺪی ﺷﻮد.
 • ﺑﻤﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ اﻟﺘﻬﺎب ورﯾﺪی,اﻧﻔﻮزﯾﻮن ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎﯾﭙﺮﺗﻮﻧﯿﮏ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﯽ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ورﯾـﺪ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺳﺮ ﺳﻮزن ﺑﺎرﯾﮏ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
 • ﻗﺒﻞ از ﺗﺰرﯾﻖ دوزﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﻣﯽ ﯾﻮﻧﻬﺎی ﺑﯽ ﮐﺮﺑﻨﺎت و ﮐﻠﺮاﯾـﺪ ﮐﻨﺘـﺮل ﺷـﻮد .ﻣﺤﻠـﻮل ﺑـﻪ آراﻣﯽ اﻧﻔﻮزﯾﻮن ﺷﻮد ﺗﺎ از ﺑﺮوز ادم رﯾﻮی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
 • ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎی ﺳﺪﯾﻢ ﮐﻠﺮاﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﯿﻤـﺎران ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ ﻧﺎرﺳـﺎﺋﯽ ﻗﻠﺒـﯽ ﯾـﺎ ﮐﻠﯿـﻮی ، ادم ﻣﺤﯿﻄﯽ ، ﺳﯿﺮوز ﮐﺒﺪی ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

Dextroseدﮐﺴﺘﺮوز ﻫﯿﭙﺮﺗﻮﻧﯿﮏ(%50 و% 20)

ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎی 20 درﺻﺪ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻟﺮی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ آب و ﻣﺤﻠـﻮل ﻫـﺎی 50 درﺻـﺪ در درﻣـﺎن ﻫﯿﭙﻮﮔﻠﯿﺴـﻤﯽ ﺷﺪﯾﺪﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف زﯾﺎد اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺮود .

ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف :

 • درﻣﺎن ﻫﯿﭙﻮ ﮔﻠﯿﻤﺴﯽ ﺷﺪﯾﺪ
 • از دﮐﺴﺘﺮوز ﻫﯿﭙﺮﺗﻮﻧﯿﮏ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر CSF و درﻣﺎن ادم ﻣﻐﺰی و ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺣﺎد ﺑﺎ اﻟﮑﻞ ﻧﯿﺰاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف:
ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ آراﻣﯽ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ3mg/min اﻧﻔﻮزﯾﻮن میشود. در بالغین 10-25 ﮔﺮم و در اﻃﻔﺎل 2CC/Kg ازمحلول دﮐﺴﺘﺮوز10 درﺻﺪ ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﯿﭙﻮﮔﻠﯿﺴﻤﯽ حاد وسپس تا نرمال شدن سطح گلوکز mg/kg/min 6-8اﻧﻔﻮزﯾﻮن ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻧﮑﺘﻪ:

 • ﻗﺒﻞ از ﺗﺠﻮﯾﺰ دﮐﺴﺘﺮوز اﺑﺘﺪا ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن ﺑﯿﻤﺎر را ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ وﺑﺪون اﯾﻨﮑـﻪ ﻣﻨﺘﻈـﺮ ﺟﻮاب ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﺗﺠﻮﯾﺰ دﮐﺴﺘﺮوز را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ.
 • ﺗﺰرﯾﻖ از ورﯾﺪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
 • ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎی ﻗﻨﺪی ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺧﻮن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﻮد زﯾﺮاﻣﻮﺟﺐ ﺑﺴـﺘﻪ ﺷـﺪن ﻣﺴـﯿﺮرگ ﻣﯿﺸﻮد.
 • ﺗﺠــﻮﯾﺰ ﻃــﻮﻻﻧﯽ ﻣــﺪت ﯾــﺎ اﻧﻔﻮزﯾــﻮن ﺳــﺮﯾﻊ ﺣﺠــﻢ زﯾــﺎدی از ﻣﺤﻠــﻮل ﻫــﺎی ﻫﯿﭙﺮاﺳــﻤﻮﺗﯿﮏ ﮔــﺎﻫﯽ اوﻗــﺎت دﻫﯿﺪراﺗﺎﺳﯿﻮن ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﯿﭙﺮ ﮔﻠﯿﺴﻤﯽ را ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

استفاده از مطالب با ذکر منبع(وان طب) بلامانع است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *