تعریف کلی پانسمان و اصول صحیح پانسمان کردن انواع زخم

ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن اﺳﺘﺮﯾﻞ

فهرست مطلب

تعریف پانسمان:

پانسمان ﭘﻮﺷﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روی زﺧﻢ ﻗﺮارﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر :

 1. ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻋﻔﻮﻧﺖ
 2. ﺗﺴﻬﯿﻞ در ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ
 3. ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی
 4. ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻟﺘﯿﺎم زﺧﻢ
 5. ﺣﻔﺎﻇﺖ زﺧﻢ از ﺻﺪﻣﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ

ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ اﮔﺮ ﺗﺨﺮﯾﺐ در ﭘﻮﺳﺖ و ﻻﯾﻪ ﻫﺎی زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﻣﺎ ﭘﻮﺷﺸﯽ روی آن ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

وﺿﻌﯿﺖ انواع زﺧﻢ ها :

 • زخم های ﻋﻔﻮﻧﯽ
 • زخم های ﺧﺸﮏ و ﺗﻤﯿﺰ
 • زخم های ﻣﺮﻃﻮب ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺢ ﺧﻮﻧﺎﺑﻪ ای
 • زخم های ﮐﺜﯿﻒ ،آﻟﻮده ﺑﻪ ﺧﺎک و ﺧﺎﺷﺎک

ﻟﺬا ﺑﺮ اﺳﺎس وﺿﻌﯿﺖ زﺧﻢ ﻧﻮع ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن و ﻧﺤﻮه درﻣﺎن آن ﻓﺮق ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

تعریف اﻧﻮاع زﺧﻢ های ﺑﺎز و آموزش اقدامات اولیه در صورت مواجه شدن با هر کدام از آنها

زخم های ناشی از خراشیدگی یا ساییدگی :

اﯾﻦ زﺧﻢ در اﺛﺮ ﺳﺎﯾﯿﺪه ﺷﺪن ﻻﯾﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﭘﻮﺳﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ  آن ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻋﺼﺎب اﯾﻦ ﻻﯾﻪ آﺳﯿﺐ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ، زﺧﻢ دردﻧﺎک ، وﻟﯽ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ. ﺧﺮاﺷﯿﺪﮔﯽ اﮔﺮ وﺳﯿﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ذرات ﺧﺎک ﯾﺎ اﺟﺴﺎم ﺧﺎرﺟﯽ در آن ﻓﺮورﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺪی و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎﺷﺪ

اﻗداﻣﺎت اولیه برای زخم های خراشیدگی یا ساییدگی :

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﺴﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻄﺤﯽ در ﭘﻮﺳﺖ ﻓﺮورﻓﺘﻪ اﺳﺖ، آن را ﺑﻪ • آراﻣﯽ ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮنﺑﺸﻮﯾﯿﺪ و زﺧﻢ را ﺑﺎ ﺑﺘﺎدﯾﻦ، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ و ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﮐﻨﯿﺪ.

زخم های ناشی از بریدگی :

زﺧﻣﯽ اﺳت که لبه ھﺎی ﺻﺎف داشته و ﺷبیه ﺑرﯾدﮔﯽ ﺟراﺣﯽ ﯾﺎ ﺑرﯾدﮔﯽ ﺑﺎ لبه ﮐﺎﻏذ اﺳت. این زﺧم، ﺳوزش زﯾﺎدی داشته و ﺷدت ﺧوﻧرﯾزی در این ﻧوع زﺧم، ﺑبسته به عمق ﺑرﯾدﮔﯽ، محل و اﻧدازه زﺧم ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت.

زخم های ناشی از ﭘﺎره شدگی :

زﺧﻣﯽ اﺳت عمیق که دارای لبه ھﺎی ﻧﺎﺻﺎف ﺑوده و در اﺛر اﺟﺳﺎم ﺗﯾزی ﻣﺎﻧﻧد شیشه ایجاد ﻣﯽ ﺷود .در این جراحت ﺑﺎﻓت ھﺎی زیرین ﭘوﺳتآسیب دﯾده و اﺣﺗﻣﺎل خونریزی شدید زﯾﺎد اﺳت.

اﻗداﻣﺎت اولیه برای زخم های پاره شدگی :

در ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ و ﭘﺎره ﺷﺪﮔﯽ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ. ﻟﺒﻪ ﻫﺎی زﺧﻢ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﯿﺪ. ﻋﻀﻮ را ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ و ﮐﻤﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﻗﻠﺐ ﻗﺮار داده ﺗﺎ از درد و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی آن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﺴﻢ ﺧﺎرﺟﯽ در زﺧﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه آن را ﺧﺎرج ﻧﮑﻨﯿﺪ. زﺧﻢ را ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ و ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺼﺪوم را ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.

کنده شدگی :

زﺧﻣﯽ اﺳت ﮐه ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﭘوﺳت ﯾﺎ ﻋضله از ﺑدن ﺟدا ﯾﺎ آویخته ﺷود

اﻗداﻣﺎت اولیه برای زخم های کنده شدگی :

ﺳﻄﺢ زﺧﻢ را ﺗﻤﯿﺰ و ﺟﻠﻮی ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. اﮔﺮ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﭘﻮﺳﺖ ﯾﺎ ﻋﻀﻠﻪ آوﯾﺰان ﺷﺪه آن را در ﻣﺤﻞ اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و روی آن را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺼﺪوم را ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.

ﺳوراخ ﺷدﮔﯽ :

زﺧﻤﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﮐﻪ در اﺛﺮ وارد ﺷﺪن ﯾﮏ ﺟﺴﻢ ﻧﻮک ﺗﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.اﯾﻦ ﺟﺮاﺣﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺷﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد، وﻟﯽ در ﺳﻮراخ ﺷﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﮑﻢ و ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ، اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ و ﻣﺮگ زﯾﺎد اﺳﺖ .

اﻗداﻣﺎت اولیه برای زخم های سوراخ شدگی :

اﺑﺘﺪا اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ای ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺎی داﺧﻞ زﺧﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮن • ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺤﻞ زﺧﻢ را ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺴﻢ ﺧﺎرﺟﯽ در آن ﻓﺮورﻓﺘﻪ اﺳﺖ، آن را ﺧﺎرج ﻧﮑﻨﯿﺪ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺮوج ﺟﺴﻢ ﺑﺮ ﺷﺪت ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺴﻢ را ﺑﺎ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺼﺪوم را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ .

قطﻊ ﻋﻀﻮ :

اﯾﻦ ﺟﺮاﺣﺖ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع زﺧﻢ ﻫﺎی ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی دﻫﻨﺪه اﺳﺖ و اﻏﻠﺐ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﯾﮏ ﺟﺴﻢ ﺑﺮﻧﺪه ﺻﻨﻌﺘﯽ آﻟﻮده اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.

اﻗداﻣﺎت اولیه برای زخم های قطع عضو :

ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی را ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﻓﺸﺎر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺎﻻ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻮﻗﻒ کنید. ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻋﻀﻮ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه، آن را در ﯾﮏ ﮔﺎز اﺳﺘﺮﯾﻞ ﯾﺎ دﺳﺘﻤﺎل ﺗﻤﯿﺰ ﺑﭙﯿﭽﺎﻧﯿﺪ و ﺑﻌﺪ درون ﯾﮏ ﮐﯿﺴﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﺳﺮ آن را ﻣﺤﮑﻢ ﮔﺮه ﺑﺰﻧﯿﺪ. ﺳﭙﺲ ﮐﯿﺴﻪ ﺣﺎوی ﻋﻀﻮ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه را داﺧﻞ ﯾﮏ ﮐﯿﺴﻪ ﯾﺦ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ. ﮐﯿﺴﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﻋﻀﻮ و ﻣﺼﺪوم را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻧﺘﻘﺎل دﻫﯿﺪ.

وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن :

گرچه وسایل ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای ﭘﺎﻧﺳﻣﺎن، بستگی به نوع زﺧم و وسعت آن دارد وﻟﯽ معمولا ﺑرای پانسمان به لوازم زﯾر ﻧﯾﺎز اﺳت :

 • باند
 • گاز
 • پنبه
 • پنس
 • قیچی
 • چسب
 • سرم شستشو
 • محلول های ضد عفونی کننده

برای پانسمان کردن زخم چه اقداماتی باید انجام شود :

 1. اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﻫﺎ را ﺑﺎ آب ﮔﺮم و ﺻﺎﺑﻮن ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺴﺖ و ﺑﺪون ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺣﻮﻟﻪ، ﺻﺒﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﻮد. در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ دﺳﺖ ﻫﺎ را ﺑﺎ اﻟﮑﻞ ﺳﻔﯿﺪ، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮد.
 2. ﺳﭙﺲ زﺧﻢ و اﻃﺮاف آن را ﺑﺎ ﭘﻨﺒﻪ و ﺳﺮم ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﮔر زﺧﻢ دارای ﺧﺎک و ﮔﻞ ﯾﺎ ﻣﻮاد دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮد.
 3. زﺧﻢ را ﺑﺎ ﭘﻨﺒﻪ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺜﻞ ﺑﺘﺎدﯾﻦ از داﺧﻞ زﺧﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺎرج ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
 4. ﭘﺲ از ﻫﺮ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻨﺒﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﻗﺴﻤﺘﯽ از زﺧﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ را دور اﻧﺪاﺧﺖ.
 5. ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﮔﺎز اﺳﺘﺮﯾﻞ را ﭘﺲ از ﻧﻈﺎﻓﺖ ﮐﺎﻣﻞ زﺧﻢ روی آن ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ زﺧﻢ و اﻃﺮاف آن را ﮐﺎﻣﻼ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎﻧﺪ ﯾﺎ ﭼﺴﺐ آن را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

روش ﺻﺤﯿﺢ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن کردن زﺧﻢ های ﺑﺎز :

 1. ﺑﺮای ﻣﻬﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی، ﻟﺒﻪ ﻫﺎی زﺧﻢ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﺎز اﺳﺘﺮﯾﻞ ﯾﺎ دﺳﺘﻤﺎل ﺗﻤﯿﺰ، ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺸﺎر دادن ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ.
 2. وﻗﺘﯽ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪ، اﻃﺮاف زﺧﻢ را ﺑﺎ ﭘﻨﺒﻪ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه از داﺧﻞ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ. ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﮐﺎر و ﺣﺮﮐﺖ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﻨﺒﻪ روی زﺧﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آﻟﻮدﮔﯽ اﻃﺮاف زﺧﻢ ﺑﻪ داﺧﻞ آن ﻧﻔﻮذ و زﺧﻢ را ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﺪ.
 3. ﭘﺲ از اﺳﺘﺮﯾﻞ ﮐﺎﻣﻞ زﺧﻢ، ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﮔﺎز اﺳﺘﺮﯾﻞ روی زﺧﻢ ﺑﮕﺬارﯾﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ روی زﺧﻢ و اﻃﺮاف آن را ﮐﺎﻣﻼ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ . ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن را دﻗﯿﻘﺎ روی زﺧﻢ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﻫﺮﮔﺰ آن را ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ . در ﺻﻮرت ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﺪن ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن آن را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ.
  ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ زﺧﻢ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
 4. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮن ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻧﻔﻮذ ﮐﺮد، ﻫﺮﮔﺰ ﭘﻮﺷﺶ روی زﺧﻢ را ﺑﺮﻧﺪارﯾﺪ .ﺑﺮای ﺑﻨﺪ آوردن ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی، ﮔﺎز ﯾﺎ دﺳﺘﻤﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮی روی ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺒﻠﯽ زﺧﻢ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
 5. ﮔﺎز اﺳﺘﺮﯾﻞ را در 4 ﻃﺮف ﺑﺎ ﭼﺴﺐ روی ﭘﻮﺳﺖ ﺛﺎﺑﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻧﺪاژ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﻮصیه ھﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن کردن زﺧﻢ :

 • ﺑﺘﺎدﯾﻦ ﺑﺎ ﻧﺎم (ﭘﻮوﯾﺪون آﯾﻮداﯾﻦ)ﮏ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﯿﮑﺮوب ﮐﺶ ﻗﻮی ﺑﻮده و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ، وﯾﺮوس ﻫﺎ، ﻗﺎرچ ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزد. ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ آن ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ روی ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺸﮏ ﻧﺸﻮد، ﻫﯿﭻ اﺛﺮی ﻧﺪارد.
 • از ﻧﻔﻮذ ﺑﺘﺎدﯾﻦ ﺑﻪ داﺧﻞ زﺧﻢ ﺑﺎز ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ، ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ اﻣﻼح ﯾﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ در اﻓﺮاد ﺷﻮد.
 • ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن زﺧﻢ از ﭘﻨﺒﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ، ﭼﺮاﮐﻪ ﭘﺮزﻫﺎی ﭘﻨﺒﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﺧﻢ ﻣﯽ ﭼﺴﺒﻨﺪ. ﺑﺪون ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ از ﭘﻤﺎد آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ، ﭼﺮاﮐﻪ ﭘﻤﺎد ﺟﻠﻮی ﺧﻮن ﮔﯿﺮی ﺑﺎﻓﺖ اﻃﺮاف زﺧﻢ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺮﻣﯿﻢ را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻣﯽ اﻧﺪازد.
 • در ﺻﻮﺗﯽ ﮐﻪ زﺧﻢ ﻋﻤﯿﻖ، ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺷﺪﯾﺪ و دو ﻟﺒﻪ زﺧﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ رﺳﻨﺪ، ﺑﺮای ﺑﺨﯿﻪ زدن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
 • ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن را ﻫﺮ روز و اﮔﺮ ﻣﺮﻃﻮب ﯾﺎ ﮐﺜﯿﻒ ﺷﺪ، زودﺗﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
 • از ﮐﻨﺪن دﻟﻤﻪ زﺧﻢ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ، ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﺮﻣﯿﻢ را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺧﻄﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
 • اﮔﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮد، ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰﮐﺮدن زﺧﻢ از آب و ﺻﺎﺑﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

پانسمان زخم باید دارای چه ویژگی هایی باشد :

ﺗﻤﯿﺰ و ﺑﺪون آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻧﻊ رﺳﯿﺪن ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﺧﻢ ﺷﺪه، ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺳﺒﺐ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺠﺪد آن ﻧﮕﺮدد.
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎرﭼﻪ ﺗﻮری ﺳﻮراخ ﻫﺎی زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﮐﺴﯿﮋن ﻫﻮا ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﺧﻢ و اﻃﺮاف آن ﺑﺮﺳﺪ.

از رﺷﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻫﻮازی در ﺳﻄﺢ زﺧﻢ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
اﻣﮑﺎن ﺗﺒﺨﯿﺮ ﭘﻮﺳﺖ از زﯾﺮ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻣﻬﯿﺎ ﺑﺎﺷﺪ، زﯾﺮا در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت، ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺮﻃﻮب ﺷﺪه، ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﺧﯿﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.

از ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺧﻢ ﻧﭽﺴﺒﺪ زﯾﺮا اﺣﺘﻤﺎل دارد در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻦ از روی زﺧﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺰﻧﺪ، ﭘﻨﺒﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻗﺪرت ﺟﺬب ﺗﺮﺷﺤﺎت زﺧﻢ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺣﺠﻢ و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ زﺧﻢ را از ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎ و ﺻﺪﻣﺎتی ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ زﺧﻢ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و ﻟﺒﻪ آن ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ از ﻟﺒﻪ زﺧﻢ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﮑﺎت مهم و اﻟﺰاﻣﯽ که زمان در زمان ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن کردن زﺧﻢ باید رعایت شود :

 • ھﻧﮕﺎم ﭘﺎﻧﺳﻣﺎن از ﺳرفه و ﻋﻄﺴﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ روی زﺧﻢ ﯾﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮده ﺷﺪن زﺧﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.
 • اﮔﺮ ﺳﺮم ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ﺑﺮای ﺷﺴﺖ و ﺷﻮی زﺧﻢ در دﺳﺘﺮس ﻧﺪارﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ 9 ﮔﺮم ﻧﻤﮏ را در ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ آب ﺟﻮﺷﯿﺪه ﺳﺮد ﺷﺪه ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺮم ﺟﻬﺖ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮی زﺧﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 • درﺧﺼﻮص زﺧﻢ ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ و ﺧﺮاش ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آب و ﺻﺎﺑﻮن ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 • ﺑﺮای ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ از «ﭘﻨﺲ» اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻤﯿﺰ ﺑﻮده و از دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﺳﻄﺤﯽ از ﮔﺎز ﯾﺎ ﭘﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ روی زﺧﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، ﺧﻮدداری ﺷﻮد.
 • از برخورد گاز یا پنبه ای که برای تمیز کردن اطراف زخم استفاده کردید با سطح زخم جلوگیری کنید.
 • اﮔﺮ دو ﻟﺒﻪ زﺧﻢ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺨﯿﻪ زدن دوﻟﺒﻪ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮد ﺗﺎ زﺧﻢ زودﺗﺮ اﻟﺘﯿﺎم ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ. ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺼﺪوم را ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ببرید.
 • اﻧﺪازه ﮔﺎزی ﮐﻪ روی زﺧﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ زﺧﻢ دارد. ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ زﺧﻢ و اﻃﺮاف آن را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ.
 • ﻫﺮﮔﺰ ﭘﻨﺒﻪ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ روی زﺧﻢ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ. زﯾﺮا ﭘﺲ ازﺧﺸﮏ ﺷﺪن، ﮐﻨﺪن آن ﻣﺸﮑﻞ و دردﻧﺎک اﺳﺖ.
 • اﮔﺮ زﺧﻢ ﺑﺎ ﺧﺎک ﯾﺎ اﺷﯿﺎی آﻟﻮده ﺗﻤﺎس داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﻓﻮرا ﺟﻬﺖ ﺗﺰرﯾﻖ ﺳﺮم ﺿﺪﮐﺰاز ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
 • ﺑﺮای ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن زﺧﻢ در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس روی آن را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﯿﭽﯽ ﻟﺒﺎس را ﺑﺮﯾﺪ ﺗﺎ وﺳﻌﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ زﺧﻢ ﮐﺎﻣﻼ آﺷﮑﺎر ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ روی زﺧﻢ را ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و روی آن را ﺑﺎ ﮔﺎزاﺳﺘﺮﯾﻞ ﯾﺎ ﭘﺪ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﻢ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *