روز: فروردین ۲۵, ۱۴۰۰ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

بیوفیلم
درمان زخم

بیوفیلم چیست؟

تشکیل بیوفیلم در مراقبت های بهداشتی بسیار قابل توجه است ، زیرا منجر به افزایش مرگ و میر و تحمیل بار مالی قابل توجهی بر

Read More »