Day: اسفند ۳, ۱۳۹۸

تروما مولتیپل
انواع زخم ها

تروما چیست؟

تروما چیست؟ هر نوع ضربه، جراحت، شوک٬ آسیب و حادثه وارد شده بر بدن، در علم پزشکی، تروما (Trauma) محسوب می‌شود، مشروط به اینکه از

Read More »