Day: دی ۵, ۱۳۹۸

زخم و لایه های زخم
انواع زخم ها

تعریف زخم و لایه های زخم

زخم و لایه های زخم:به هر نوع گسیختگی اتصال های سلولهای پوست زخم می گویند. ممکن است ایجاد زخم براثر بریدگی,خراش عمیق,ناتوانی جسمی در حرکت,اعمال

Read More »